Yeni Komünizm

Biz Kimiz?

Bob Avakian (BA), geçmiş devrimci tecrübe ve teoriyi, insan faaliyeti ve düşüncesinin geniş yelpazesini kendine kaynak edinmiş ve bunun eleştirisel bir tahlilini yapmış, 50 yılı aşkın devrimci komünist çalışmanın ürünü olarak doğru bir yöntem ve yaklaşım temelinde komünizmin yeni sentezini, Yeni Komünizm‘i inşa etmiştir. İnsanlığın ve devrimler tarihinin daha derinden anlaşılmasını, daha iyi kavranmasını ve gelecek devrimlere yönelik bizlere eşsiz bir stratejiyi sağlayan bu Yeni Komünizm, önceden geliştirilmiş komünist teorinin bir devamıdır, fakat aynı zamanda onun ötesine geçen nitel bir sıçramayı ve bazı önemli hususlarda ondan bir kopuşu da temsil etmektedir.

Komünizm bir inanç, bir felsefe veya yanlış (yani öznel olan, bilimsel olmayan) bir ideoloji değildir, nihayetinde belli belirsiz bir şey, bilimsel yöntem ve yaklaşıma aykırı olan bir şey de değildir. Temel olarak ve esasen, insanın toplumsal gelişimini ve olası gidişatını analiz etmek ve sentezlemeye yönelik bilimsel bir yöntem ve yaklaşımdır. Bir bilim olarak komünizm, dünyanın anlaşılmasının ve dönüştürülmesinin en sistematik yoludur ve insanlığın duyduğu bütün ızdıraplardan; insanlığın sömüren ve sömürülen, ezen ve ezilen olarak bölünmüşlüğünden, çevresel yıkımın geri dönülemez kritik bir noktaya sürüklenmesinden, kadınların ataerkil sistem tarafından baskı altına alınmasından, “geleneksel” kültüre uymadığı için LGBTQ bireylerin ötekileştirilmesinden, dünyanın ezen ve ezilen uluslar şeklinde parçalanmışlığından kurtuluşu sağlayacak tek şey komünist devrimdir, DAHA AZI DEĞİL! Ve bugün bu komünist devrim, BA’nın mimarı olduğu ve önderlik ettiği Yeni Komünizm tarafından temsil edilmektedir. Yeni Komünizm bizlere günümüzde komünist devrimin yeni bir başlangıç noktasını sunmaktadır.

Bizler, BA’nın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. BA’nın önderliğini takip eden, Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz.

YeniKomunizm.com Web Sitesinin Rolü

YeniKomunizm.com web sitesinin yayın çizgisi iki sacayağı üzerine oturmaktadır. Bunlardan ilki, Yeni Komümizm‘in mimarı ve önderi olan BA’yı ve çalışmalarını mümkün olan en geniş kitlelerle buluşturmaktır. BA’nın kritik önderliğini bilince çıkarmak ve onun yılmaz takipçisi olmak, Yeni Komünizm‘in anlaşılması ve ayırt edilmesinin temel bir parçasını teşkil eder.

İkincisi ise, Yeni Komünizm‘in ulaştığı halk kitlelerinin ve bu toplumdan rahatsız olan herkesin, nihai hedefi sömürüsüz ve baskısız bir dünya inşa etmek yolunda, komünizmin yeni çıkış noktasını baz almalarını sağlaması, kazanma şansı olan gerçek bir devrim hareketinin inşası için sorumluluk alır ve Lenin’in de söylediği üzere “örgütleyici araç” rolünü oynar.

Bu web sitesi, bir yandan proleter dünya devriminin önderi olan BA’nın ardından gidebilmek için kendisinin tüm çalışmalarını büyük bir hassasiyetle takip eder ve devrim isteyen herkesin aynı şeyi yapması için mücadele yürütür. Diğer yandan ise REVCOM.US web sitesinde yayınlanan Yeni Komünizm‘in önder kadrolarının çalışmalarını -konuşmalarını, açıklamalarını ve makalelerini- Türkçeye kazandırıp kitlelerin bu çok önemli düşüncelerden ve tecrübelerden öğrenmesini sağlar.

Bu web sitesi, Türkiye, Kürdistan ve yakın coğrafyadaki gelişmeleri dünya sahnesinden bakarak analiz eder ve insanlığın kurtuluşu yolunda devrimci bir perspektif sunar. Bugün Türkiye toplumu Batı emperyalizminin değerleriyle Orta Çağ feodalizminin kökten dinciliği arasına sıkışmış durumdadır. Kendilerini “sol”, “sosyalist”, “komünist” olarak adlandıran çeşitli güçler, gerçekte “işçicilik”, “şovenizm”, “milliyetçilik”, “jingoizm”, “kimlik siyaseti”, “parlamenterizm”, silahlı veya silahsız “ekonomizm”, “kendiliğindencilik” gibi komünizm ile alakası olmayan çeşitli fikir ve politik yaklaşımların ağır etkisi altındadırlar. Gerçeği söylemek gerekirse, bu durum devrim isteyen milyonlarca insanın umudunu dumura uğratmıştır. Oysa Yeni Komünizm, soyut arzular ve niyetler temelinde değil, mevcut dertler ve sorunlar yumağının tam da göbeğinde bilimsel bir temelde yepyeni bir dünyanın mümkün olabileceğini göstermekte ve gerekli potansiyeli görmemiz için tüm insanlığa doğru bir yöntem ve yaklaşım sağlamaktadır.

BA’nın da işaret ettiği üzere, toplumun “çok katmanlı ve çok renkli” yapısı -yani birçok toplumsal meselenin üst üste gelmesi ve aynı şey olmaması durumu- ve bunun pozitif yanlarının insanlığın kurtuluşu için neyi ifade ettiği meselesi, ele alınması gereken oldukça meşakkatli fakat aynı zamanda zorunlu da bir ödevdir.

YeniKomunizm.com web sitesi, “Aslında hakikat olan her şey proletarya için iyidir, tüm hakikatler komünizme ulaşmamıza yardımcı olabilir” epistemolojisine dayanarak, insan faaliyetlerinden öğrenmeyi ve bunu bir bütün olarak insanlığa sunmayı görev edinir. Dolayısıyla YeniKomunizm.com web sitesi dikkatini toplumun tüm gözenekleri üzerinde yoğunlaştırır; komünist veya devrimci olmasa dahi, bilimsel ve sanatsal her ilerici faaliyete ve fikre memnuniyetle sayfalarında yer verir. Onları, Yeni Komünizm’in kalbi olan “sağlam çekirdek temelinde hayli esneklik” ilkesince kucaklar, onlarla gerçek bir mayalanmayı hedefleyerek güçlü bir fikir alışverişi gerçekleştirir, fakat asla onların yerine geçmez.

İnsanlığın hakikaten umuda ve yeni ilhamlara ihtiyacı var. Bilimsel temelde umut için insanlığın daha fazla komüniste ihtiyacı var! Gerçek bir devrim için, Yeni Komünizm büyük ve güçlü bir temel teşkil etmektedir. Bu dünyada vücut bulan tüm acımasızlıkların nedenlerini anlamak; bunlara niçin ve nasılları ile cevap olabilmek için, halk kitlelerinin ve bu toplumdan rahatsız olan diğer sınıflardan insanların kendilerini değiştirerek toplumu değiştirebilmeleri için Bob Avakian’ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘i araştırmaları, anlamaları, bu temelde çelişkilere müdahale etmeleri gerekmektedir. Ve evet, kazanma şansı olan gerçek bir devrim için yine bu temelde bir devrim hareketi inşa etmeleri gerekmektedir.

BA’nın bizlere söylediği gibi “Devrim mümkündür, zorunludur ve gerçekten arzulanabilir”.

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER