Yeni Komünizm

Biz Kimiz?

Bob Avakian (BA), geçmiş devrimci tecrübe ve teoriyi, insan faaliyeti ve düşüncesinin geniş yelpazesini kendine kaynak edinmiş ve bunun eleştirisel bir tahlilini yapmış, 50 yılı aşkın devrimci komünist çalışmanın ürünü olarak doğru bir yöntem ve yaklaşım temelinde komünizmin yeni sentezini, Yeni Komünizmi inşa etmiştir. İnsanlığın ve devrimler tarihinin daha derinden anlaşılmasını, daha iyi kavranmasını ve gelecek devrimlere yönelik bizlere eşsiz bir stratejiyi sağlayan bu Yeni Komünizm, önceden geliştirilmiş komünist teorinin bir devamıdır, fakat aynı zamanda onun ötesine geçen nitel bir sıçramayı ve bazı önemli hususlarda ondan bir kopuşu da temsil etmektedir.

Komünizm bir inanç, bir felsefe veya yanlış (yani öznel olan, bilimsel olmayan) bir ideoloji değildir, nihayetinde belli belirsiz bir şey, bilimsel yöntem ve yaklaşıma aykırı olan bir şey de değildir. Temel olarak ve esasen, insanın toplumsal gelişimini ve olası gidişatını analiz etmek ve sentezlemeye yönelik bilimsel bir yöntem ve yaklaşımdır. Bir bilim olarak komünizm, dünyanın anlaşılmasının ve dönüştürülmesinin en sistematik yoludur ve insanlığın duyduğu bütün ızdıraplardan; insanlığın sömüren ve sömürülen, ezen ve ezilen olarak bölünmüşlüğünden, çevresel yıkımın geri dönülemez kritik bir noktaya sürüklenmesinden, kadınların ataerkil sistem tarafından baskı altına alınmasından, “geleneksel” kültüre uymadığı için LGBTQ bireylerin ötekileştirilmesinden, dünyanın ezen ve ezilen uluslar şeklinde parçalanmışlığından kurtuluşu sağlayacak tek şey komünist devrimdir, DAHA AZI DEĞİL! Ve bugün bu komünist devrim, BA’nın mimarı olduğu ve önderlik ettiği Yeni Komünizm‘de ete kemiğe bürünmüştür.

Bizler, BA’nın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in taraftarlarıyız. BA’nın önderliğini takip eden, Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz.

YeniKomunizm.com web sitesinin yayın çizgisi iki sacayağı üzerine oturmaktadır. Bunlardan ilki, Yeni Komümizm‘in mimarı ve önderi olan BA’yı ve çalışmalarını mümkün olan en geniş kitlelerle buluşturmaktır. İkincisi ise, Yeni Komünizm‘in ulaştığı halk kitlelerinin ve bu toplumdan rahatsız olan herkesin, komünizmin yeni çıkış noktasını baz alarak, gerçek bir devrim hareketi inşa etmesi için menteşe fonksiyonu görmektedir.

Bu web sitesi, bir yandan BA’nın ve Yeni Komünizm‘in önder kadrolarının makalelerini, konuşmalarını, açıklamalarını ve çalışmalarını Türkçe yayımlarken, Türkiye, Kürdistan ve yakın coğrafyadaki gelişmeleri dünya sahnesinden bakarak analiz eder.

Bugün Türkiye toplumu Batı emperyalizminin değerleriyle Orta Çağ feodalizminin kökten dinciliği arasında sıkışıp kalmıştır. Kendilerini “sol”, “sosyalist”, “komünist” olarak adlandıran çeşitli güçler, gerçekte “işçicilik”, “şovenizm”, “milliyetçilik”, “jingoizm”, “kimlik siyaseti”, “parlamenterizm”, silahlı veya silahsız “ekonomizm”, “kendiliğindencilik” gibi komünizm ile alakası olmayan çeşitli fikir ve politik yaklaşımların ağır etkisi altındadırlar. Gerçeği söylemek gerekirse, bu durum devrim arzulayabilecek milyonlarca insanın devrim umudunu dumura uğratmıştır. Oysa Yeni Komünizm, arzular, hülyalar ve niyetler temelinde değil, mevcut dertler ve sorunlar yumağının tam da göbeğinde keskin bilimsel bir temelde, yepyeni bir dünyanın mümkün olabileceğini göstermekte; gerekli potansiyeli görmemiz için bize doğru bir yöntem ve yaklaşım sağlamaktadır.

BA’nın da işaret ettiği üzere, toplumun “çok katmanlı ve çok renkli” yapısı ve bunun pozitif yanlarının insanlığın kurtuluşu için neyi ifade ettiği meselesi, ele alınması gereken oldukça meşakkatli, fakat aynı zamanda zorunlu da bir ödevdir. YeniKomunizm.com web sitesi, “Aslında hakikat olan her şey proletarya için iyidir, tüm hakikatler komünizme ulaşmamıza yardımcı olabilir.” epistemolojisine dayanarak, insan faaliyetlerinden öğrenmeyi ve bunu bir bütün olarak insanlığa sunmayı görev edinir. Dolayısıyla YeniKomunizm.com web sitesi dikkatini toplumun tüm gözenekleri üzerinde yoğunlaştırır; komünist olmasa dahi, bilimsel ve sanatsal her ilerici faaliyete ve fikre memnuniyetle sayfalarında yer verir. Onları, Yeni Komünizm’in kalbi olan “sağlam çekirdek temelinde alabildiğince esneklik” ilkesince kucaklar, onlarla gerçek bir mayalanmayı hedefleyerek, güçlü bir fikir alışverişi gerçekleştirir.

İnsanlığın hakikaten umuda ve yeni ilhamlara ihtiyacı var. Ancak herşeyden önce insanlığın daha fazla komüniste ihtiyacı var! Gerçek bir devrim için, Yeni Komünizm büyük ve güçlü bir temel teşkil etmektedir. Bu dünyada vücut bulan tüm acımasızlıkların nedenlerini anlamak; bunlara niçin ve nasılları ile cevap olabilmek için, halk kitlelerinin ve bu toplumdan rahatsız olan diğer sınıflardan insanların Yeni Komünizm‘i araştırmaları, anlamaları ve bu temelde çelişkilere müdahale etmeleri elzemdir.

Evet, devrim mümkündür, zorunludur ve gerçekten arzulanabilir.

Avatar

"Enternasyonalizm - Önce Tüm Dünya Gelir" - Bob Avakian

1 Yorum

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER