Yeni Komünizm

Devrimci Komünist Parti ABD Merkez Komitesi’nin 6 Resmi Kararı

Editörün Notu: 1 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan DKP ABD Merkez Komitesi 6 Resmi Kararıdır. Orjinal dilinden okumak için linki tıklayınız; http://revcom.us/a/423/you-are-invited-en.html


Karar 1:

Bugün Bob Avakian’ın, 40 senelik devrimci faaliyet temelinde ortaya koymuş olduğu komünizmin yeni sentezi, devrim yapma ve insanlığı kurtuluşu davasına bilimsel yaklaşım meselesinde bir nitel ilerlemeyi temsil etmektedir. Ayrıca dünyada acil olarak ihtiyaç duyulan komünist devrimin yeni bir aşaması için temeli ve hareket noktasını temin etmektedir.

Baskının olduğu yerde direniş mevcut olacaktır – halk kitleleri içinde bulundukları baskı şartlarına ve bu baskıyı uygulayanlara karşı devamlı başkaldıracaktır. Ancak gerekli bilimsel teori ve önderlik olmadığı takdirde, ezilenlerin mücadelesi kontrol altında ve sınırlar içinde tutulacak, zulmün kaynağı olan düzenin içerisine mahkum edilecek, ve kitlelerin maruz bırakıldığı dehşet devamlı sürüp gidecektir. Yeni sentez ve Bob Avakian’ın önderliği, ezilen halk kitlelerinin, kendilerinin ve son tahlilde de tüm insanlığın kurtuluşu için ihtiyaçları olan devrimi –nihai amacı komünist bir dünya olan devrimi– gerçekleştirmelerini mümkün kılacak gerekli bilimsel kavrayışı ve yaklaşımı temsil etmektedir ve bunun somut vücut bulmuş hali durumundadır.

Bob Avakian’ın kendisinin de vurguladığı gibi, yeni sentez: bugün gelinen noktaya kadarki gelişme süresi boyunca komünizmin kendi bünyesinde mevcut olagelmiş ciddi ehemmiyette bir çelişkinin, esas itibariyle bilimsel olan metodu ve yaklaşımı ile buna ters düşen tarafları arasındaki çelişkinin nitel bir çözümlenmesini temsil eder ve buna somutluk kazandırır.. 

Ve:

Yeni sentezde en temel ve esasa ait olan şey, komünizmin bilimsel bir metot ve yaklaşım olarak daha da geliştirilmesi ve sentezidir, ve bu bilimsel metot ve yaklaşımın genel olarak realiteye, özel olarak da, bütün sömürü ve baskı düzenlerini ve ilişkilerini alaşağı etme ve kökünden söküp ortadan kaldırmaya ve komünist bir dünyaya doğru ilerleme amacıyla yürütülen devrimci mücadeleye daha tutarlı uygulanmasıdır. Bu metot ve yaklaşım, yeni sentezin bütün temel ögelerinin ve esas unsurlarının özünde yatar ve onların vasıflarını belirler.

Gerçekten var olan realiteyi kavramayı ve dönüştürmeyi amaçlayan bütün bilimsel yaklaşımlarda olduğu gibi, komünizm de gelişmeye devam etmek zorundadır, ve daha önce kazanılmış olanın ötesine bir ileri sıçrama kaydeden ve hatta bazı önemli hususlarda önceki mevcut anlayışlardan bir kopuş teşkil eden yeni sentez ile birlikte, komünizm nitel bir gelişme elde etmiş bulunmaktadır. Bunun idrak edilip kavranması, bugün gerçek devrimci komünistler ile, komünizm ve devrimden yana olduklarını beyan ettikleri halde aslında böyle olmayanlar arasındaki can alıcı bir ayrışım çizgisini oluşturmaktadır. Nasıl ki 1975’te komünist olmak Mao’nun ve onun şekil verdiği güzergahın takipçisi olmak anlamına geliyorsa, bugün de komünist olmak, Bob Avakian’ı ve onun şekillendirdiği yeni güzergahı takip etmek anlamına gelmektedir.

Karar 2:

Bob Avakian bir önder olarak ender vasıfların bileşimini şahsında barındırmaktadır: Bilimsel teoriyi dünya standartları kalitesinde bir seviyede geliştirebilmiş bir kişi olmasının yanısıra, en ezilen kesimlerin durumuna derinden vakıf olan, onlarla viseral bağlarını muhafaza edebilen bir kişidir ve karmaşık teoriyi esas “bileşenlerine ayrıştırıp’’ izah ederek bu teoriyi halk kitleleri seviyesinden erişilebilir hale getirmekte de yüksek yetenek sahibidir.

BA, devrimci mücadelenin her can alıcı boyutunda stratejik ve taktiksel önderlik yapmaktadır ve kendisi, komünist önderlik bilmi ve sanatına büyük gelişme kazandırmıştır.

BA’nın kendi sözleri ile ifade ettiği gibi:

Önderlik –ve özellikle komünist önderlik– bu konu hakkındaki tartıştışmalarımda görüleceği üzere, çizgi meselesinde odaklaşır. Bununla, sırf teorik soyutlaştırmalar anlamında çizgiyi kastetmiyorum, ki böyle soyutlaştırmalar, özellikle de realiteyi ve onun hareketini ve gelişmesini doğru yansıttıkları müddetçe son derece önemlidir. Ancak dört bir yönlü bütünsel anlamıyla, önderlik meselesi, süreklilik arz eden bir tarzda esas itibariyle doğru teorik soyutlamalar yapabilme becerisinde; nihai hedef komünizme doğru dünyayı devrimle köklü olarak dönüştürmek için gerekli olan bakış açısı ve metodu, strateji, program, ve politikaları formüle etme, ustalıkla kullanma, diğerlerinin de bunları üstlenmeleri ve bunlar doğrultusunda harekete geçmelerini, kendilerinin inisiyatifi ele almalarını sağlama becerisinde, ve bütün bu süreç sırasında önderlik edilenlerin de giderek tüm bu meselelerde kendilerini ve yeteneklerini sürekli geliştirmelerine imkan sağlayabilme ustalığında ifadesini bulur. Komünist önderliğin esası buradadır.

BA’nın ortaya koyduğu komünizmin yeni sentezinin metodu ve yaklaşımı, başkalarının inisiyatifini boğmak şöyle dursun, tam tersine insanların inisiyatif ve yaratıcılığını geniş çapta ve daha önceleri görülmemiş biçimlerde zincirlerinden boşandırabilecek tarzda bir önderliği mümkün kılar.

Her ne biçimde olursa olsun kölelikten tamamen kurtarılmış bir dünya özleminde olan herkes BA’nin takipçisi olmalıdır, komünizmin yeni sentezini üstlenip benimsemeli, ve bu temelde, insanlığı kurtarmak için devrimci mücadelede kendileri önderler haline gelmelidirler.

Karar 3:

Bugün dünyada Bob Avakian kalibresinde devrimci bir önderin var olması, ve şimdi artık komünizmin yeni bir sentezinin elde mevcut bulunması, ezilen halk kitleleri için ve insanlığın kurtuluşu uğruna mücadele açısından muazzam değerde bir olgudur.

BA’nın önderliğinin muhtevasını ve rolünü milyonlarca insana taşımak, onu bir referans noktası ve toplum içinde giderek güçlenen bir çekim kutbu haline getirmek, devrimci sürecin bütünü açısından can alıcı ehemmiyettedir. Devrim için, Partinin önderlik merkezini oluşturduğu, bir hareketi inşa etme konusuna stratejik yaklaşımın yoğunlaşmış bir ifadesi olarak, Partimiz şu sloganları öne sürmüştür: “İktidara Karşı Mücadele Et ve İnsanları Devrim İçin Dönüştür” ve “Zemini Hazırla, Halkı Hazırla, ve Öncüyü Hazırla – Kazanma İhtimalinin Gerçek Olduğu Tam Kapsamlı Devrim İçin Milyonlara Önderlik Edilebilecek Vakit İçin Hazırlan.” Bunun anlamı, kapitalist-emperyalist sistemin baskıcı ve sömürücü niteliğini, ve bu sistemin altında yatan ve onu belirleyen, aynı zamanda bu sömürü ve baskının temeli olan çelişkilerin sadece devrimle çözülebileceğini teşhir etmektir; bunun anlamı, sistemin en dehşet verici ceberrutluklarına karşı mücadele etmeleri için insanları harekete geçirirken, bu ıstırap ve hoyratlıklara son vermek için devrimin gerekli olduğunu gözler önüne sermektir; bu mücadeleler boyunca devrim için ciddiyetle güç toplayıp biriktirmektir; bunun anlamı sistemin çelişkilerinin şiddetli krize yol açtığı durumları yakalamaktır, ki devrimci durumun – bütün sistemin derin bir krizde olduğu ve milyonlarca insanın bu sistemi alaşağı ederek yerine tepeden tırnağa farklı bir sistemi geçirebilmek için her şeyi göze almaya yönlendirilmiş, örgütlenmiş, ve kararlı olduğu bir devrimci durumun – ortaya çıkmasını hızlandırmak için tayin edici ilerlemeler yapılabilsin.

Bu sürecin bütünü sırasında, yapmamız gereken en önemli şey, her gittiğimiz yerde ve her yaptığımız işte, BA’nın önderliğinin ve onun yapılandırıp ortaya koyduğu komünizmin yeni sentezinin propagandasını yapmak ve yaygınlaştırmaktır. Parti faaliyetimizin birinci ana direği budur, ve bu ana direk Partinin faaliyetinin bütünü için çerçeve ve bağlantılar dokusunu temin eder. Partimiz tarafından üstlenilen devrimci faaliyet ve mücadelenin toplu bütünselinin önde giden mızrak ucu budur.

Karar 4:

Parti’nin, devrime hazırlanmak için süregelen ideolojik ve siyasi faaliyete önderlik etmesinin esas aracı –Partimizin “ikinci ana direği”– web sitemiz REVCOM.US ’tur.

Web sitesi, sürekliliği sağlanmış yönelim belirlenmesini ve önderliği, hem uzun vade bakışıyla hem de gelişmeleri “sıcağı sıcağına” takip temelinde temin eder. Site, Bob Avakian’ın başlıca eserlerini ve Parti’nin gazetesi REVOLUTION’u kapsar. Dünya olaylarını tahlil eder ve bu olayların altında yatan dinamiği ve çelişkileri, onların nasıl kapitalist-emperyalist sistemin temel niteliği ve dinamiklerinden kaynaklandığını, bu sistemi alaşağı etme ve onun ötesine geçme mücadelesiyle nasıl bir ilişkisi olduğunu ortaya koyar; web-sitesi, kitle mücadelelerinde ve başlıca toplumsal çelişkiler etrafında Parti’nin faaliyetleri hakkında yazılar, Parti’yi, ihtiyacımız olan devrimin önder çekirdeği olarak inşa etmenin önemi ve ciddiyeti konusunda Parti belgeleri ve makaleleri içerir. Bu web-sitesinde, gazete özgül bir rol üstlenmiştir

BA’nın ifade ettiği gibi:

WWW.REVCOM.US/REVOLUTION GAZETESİ, toplumda ve dünyadaki başlıca olayların bilimsel bir tahlilini – bu olayların neden vukuu bulduğunu, farklı olayların ve gelişmelerin birbirleriyle ne gibi bir ilişkisi olduğunu, bütün bunların nasıl içinde yaşadığımız sistemle bağlantısı olduğunu, bütün bunlara bağlı olarak halkın çıkarlarının nerde yattığını, nasıl bunların çözümünün aslında devrim ile olduğunu, devrimin amaçlarının ne olduğunu, farklı görüş açılarının ve programların gereken devrimle olumlu veya olumsuz nasıl bir ilişkisi olduğunu, ve bu devrimin inşası için halkın nasıl hareket edebileceği ve etmekte olduğunu – canlı bir şekilde ortaya koyar. Devrim için iktidara karşı mücadele ederek, ve insanları dönüştürerek – gerçek kazanma ihtimaliyle kollarımızı sıvayıp bu işin üzerine toptan gideceğimiz o vaktin gelmesini hızlandırarak o günlere hazırlanırken, binleri öne çekme, eğitme, ve örgütlemede ve milyonları etkileyebilmemizde, web sitemiz revcom.us/revolution, bir rehber, eksen, ve can alıcı araçtır.

Bu web-sitesi şimdiden güçlüdür – ancak REVCOM.US, milyonlara ulaşan ve hitabeden, dünyayı kavrayıp köklü olarak dönüştürmede onlara rehberlik eden, aynı anda hem devrime kazanılmış olanlara hem de ona doğru meyledenlere erişebilecek halde önderlik sağlayan bir web-sitesi haline gelmelidir.

Karar 5:

Kuzey Amerika Yeni Sosyalist Cumhuriyeti İçin Anayasa, BA’nın on yıllardır yaptığı çalışmaların somutlaşması, kendisinin ortaya koymuş olduğu komünizmin yeni sentezinin ilham verici bir uygulamasıdır.

Devrimci Komünist Parti ABD Merkez Komitesi tarafından 2010 yılında kabul edilen bu Anayasa, Birinci Gün’den başlayarak, sınıflar ve sınıf ayrılıkları olmayan bir dünyaya, baskıların ve halk kitleleri arasında yıkıcı bölünmelerin ve antagonizmaların olmadığı bir dünyaya geçişe doğru ilerleyecek yeni sosyalist toplumun ayrıntılandırılmış bir planı, kılavuzudur.

İnsanlığın kurtuluşu davası açısından bir dönüm noktası olan bu eser, Bob Avakian tarafından kaleme alınmıştır – ve ancak da onun tarafından kaleme alınabilirdi. Şurası yalın bir gerçektir ki, başka hiçbir birey, ya da bir kişiler kolektifi, bu denli kapsamlı, bu denli vizyon sahibi, ve aynı zamanda kökten yeni ve özgürleştirici bir toplum için böylesi somut bir çerçeve ve kılavuz üretmeye muktedir olamazdı. Bu, BA’nın ve önderliğinin ne ölçüde özel ve emsalsiz nitelikte kıymetli oluşunun – ve bunun dünya halk kitleleri için taşıdığı muazzam önemin – güçlü bir örneklemesidir.

Karar 6:

Bob Avakian, Devrimci Komünist Parti ABD’nin Başkanıdır. Tüm Parti üyeleri gibi, her ne kadar Merkez Komitesi tarafından Parti’nin önderi seçilmiş olsa da, o da genel Parti kolektivistesine tabidir. Aynı zamanda, komünizmin yeni sentezinin başlatıcısı ve mimarı olarak, Bob Avakian, Parti’den objektif olarak “daha büyüktür”. Partimizin Bob Avakian’ın yeni sentezi üzerinde temellendirilmiş olması, ve bu temeli hareket noktası alarak ilerlemesi can alıcı öneme sahiptir. DKP ABD’nin yaşamı ve faaliyetinin canevi bu olmalıdır, ve bu ise, yeni sentez ve BA’nın eserini ciddi ve derinlemesine irdeleyip incelemek benimsemek ve bunların geniş propagandasını yapma, yaygınlaştırıp dünyanın her köşesinde bunlarla çekişen eğilimlere karşı kök salması için mücadele etme, BA’yı savunmak ve onun devrim davasına ve insanlığın kurtuluşuna yapabileceği en geniş kapsamlı katkıları yapmaya devam etme imkanını sağlamaları için halk kitleleri içerisinde bir sorumluluk hissini en geniş biçimde aşılama konusunda, Parti üyeleri ve sempatizanlarının omuzuna özel bir sorumluluk yüklemektedir.

BA’nın ifade ettiği gibi:

Bu yeni sentezin geniş çapta ele alınması, hem bu toplumda hem de tüm dünyada acil olarak gereklidir; insanlar her yerde olan bitenin niçin böyle olduğunu, başka bir dünyanın mümkün olup olmadığını sorguluyor; insanlar her yerde “devrim” konuşuyor ancak devrimin ne demek olduğu hakkında gerçek bir anlayışa sahip değiller, neyle karşı karşıya oldukları ve ne yapılması gerektiğini tahlil edip bunlarla baş etme konusunda ellerinde hiçbir bilimsel yaklaşımları yok; insanlar her yerde isyan edip ayağa kalkıyorlar, ancak elleri kolları bağlı ve tehditlerle çevrililer, aldatılıyorlar, ve kıyımcı ceberutların merhametine muhtaç bırakılıyorlar, ya da çoğu vakit barbar bir vahşet içeren geleneğin köleleştirici zincirlerini pekiştiren yollara sinsice sevk ediliyorlar; insanlar her yerde çaresiz yaşam şartlarından kurtulma yolları arıyor, ancak acılarının kaynağını ve karanlıktan aydınlığa götürecek yolu görmüyorlar.

Kısacası, Partinin bütünlüğünün bir parçası ve ona tabi olmasıyla birlikte, BA Parti’den daha büyüktür, ve bu “daha büyük” olma niteliği, bu ilişkinin esas yanını oluşturur. Daha önce vurgulamış olduğumuz gibi, BA’nın önderliği ve onun ortaya koymuş olduğu komünizm yeni sentezi, sadece bu ülkede değil genel olarak bütün dünyada komünist devrimin yeni bir aşaması için gerekli teorik çerçeve, bilimsel metot ve yaklaşımı temin etmektedir.

1 Ocak 2016

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Abonelik
Bildir
guest

2 Yorum
En Eski
En Yeni En Çok Oylanan
Satıriçi Geribildirim
Bütün yorumları gör

[…] tarihsel tecrübesinin hem pozitif hem negatif yönlerden bilimsel bir analizini ve sentezini ve Devrimci Komünist Parti ABD Merkez Komitesinin 6 Kararı‘nın özellikle ilkinde*** altı çizilen ve yoğulaşan önemli noktayı […]

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER