Yeni Komünizm

Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa (Tasarı Önerisi)

Bilim ve Devrim

Copyright © 2010 RCP Publications | Kaynak: https://revcom.us/socialistconstitution/

Not: Bu kitabı e-book olarak ücretsiz okuyabilirsiniz.

İndirmek için: http://yenikomunizm.com/wp-content/uploads/anayasa.epub


BA, Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa (Tasarı Önerisi) çalışmasının yazarıdır. Temel amacı, sınıfların ve sınıfsal ayrımların, sömürü ve baskının, insanlar arasında yıkıcı bölünmeler ve düşmanlıkların olmadığı komünist bir dünya yaratmak olan yeni bir sosyalist toplum için kapsamlı bir vizyon ve somut bir plan olan bu çalışma, yeni komünizmin etkileyici bir şekilde uygulanmasıdır.


Giriş Açıklaması: Bu Anayasa (Tasarı Önerisi)’nin Doğası, Rolü ve Amacı

Bu Anayasa (Tasarı Önerisi) gelecek bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Bu Anayasanın, yapı ve işlevleri bugünden çok farklı olan toplum ve yönetim biçimleri için bir model oluşturması, onların temel prensip ve ilkelerini belirlemesi amaçlanmıştır: Kuzey Amerika’nın Yeni Sosyalist Cumhuriyeti; insanlar arasında çok farklı değer ve ilişkileri ete kemiğe büründürecek, kurumsallaştıracak ve geliştirecek bir sosyalist devlet olacaktır. Yeni Sosyalist Cumhuriyeti’nin en temel ve nihai amacı, dünya genelinde süren diğer devrimci mücadelelerle birlikte, tüm sömürü ve tahakküm ilişkilerini ve bu ilişkilerin yol açtığı tüm uzlaşmaz yıkıcı çelişkileri ortadan kaldıracak şekilde insanlığın bir bütün olarak kurtuluşu ve tarihinde yeni bir çağın -komünizmin- başlangıcını sağlamaktır.

Bu yeni sosyalist devlet ancak kapitalist-emperyalist ABD’nin dize getirilip tamamen yıkılması ve dağıtılmasıyla mümkündür. Bu da, toplumda ani ve kalıcı bir krizi; devrimci komünist bir öncüyü; onun önderliğinde hareket edecek devrimci dönüşüm ihtiyacının bilincine sahip ve bunun için savaşmakta kararlı bir devrimci halk hareketini ve bu hareketin milyonlara yayılmasını şart koşmaktadır. Bu amaçla çalışırken, yani bu gerekli koşulların ortaya çıkması için beklerken devrim için hiç şüphesiz kafada nihai hedef komünizm için acele etmek, Devrimci Komünist Parti, ABD’nin stratejik yönelimidir. Bu “Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyeti için Anayasa (Tasarı Önerisi)’ni” bu stratejik yönelime hayata vermek ve onu uygulamaya geçirmek için yayınlıyoruz. Bu anayasa tasarısının amacı; artan sayıda insanın günümüz kapitalist-emperyalist sistemine, onun dünya nüfusunun büyük çoğuna, bir bütün insanlığa, aynı zamanda çevreye ve üzerinde yaşayan canlı türlerine dayattığı ifade edilmesi zor acılara ve tahribatlara gerçek alternatifler üretilip üretilemeyeceği, bunun nasıl ve hangi formlarda olabileceği sorularıyla boğuştuğu, ciddi ciddi bunu tartıştığı koşullarda sürece bir katkı sunmaktır. Bu amaçla onlara sosyalist toplumun doğası, yapısı ve fonksiyonu hakkında daha somut bir bilgi vermektir. Yani, onlara, ona yön veren temel ilke ve amaçlarını, burada canlandırıldığı şekliyle hükümet yapısını anlatabilmektir. Bu sayede insanlara, şu anda ülkemizi yönetip dünyaya bir bütün hükmederken yukarıda sözünü ettiğimiz berbat sonuçları doğuran kapitalist-emperyalist sistemle burada canlandırılan hükümet ve toplum yapısı arasındaki radikal farkı gösterebilmektir.

“Kuzey Amerika’nın Yeni Sosyalist Cumhuriyeti” ifadesi, dünyanın bu bölümünde devrimle inşa edilecek sosyalist toplumun adının illa bu olacağı anlamında kullanılmamıştır (resmi ismi elbette bu sosyalist devlet pratik anlamda kurulurken belirlenecektir); aksine bu ifadeyle bu Anayasa önerisinin yeni doğan bir sosyalist devlete ve onun varlığının birinci aşamasına ait olduğu vurgulanmak istenmiştir. Bu sosyalist devlet, emperyalist ABD’nin sonunu getirecek ve onu sosyalizm yolunda yeni bir devrimci toplumla değiştirecek muzaffer birdevrimin sonucunda doğacaktır. Biz burada mümkün olduğunca yeni sosyalist toplumu karakterize edecek temel ilke, kurum ve süreçlere işaret etmeye çalışıp özellikle onun hükümet işleyişini anlatmaya çalışırken bu spesifik özellikler elbette bu yeni sosyalist devletin inşa edileceği zamanın verili koşulları tarafından belirlenecektir. Mesela, emperyalistlerden (ve diğer gericilerden) kurtarılan ve yeni sosyalist devletin sınırları olarak konsolide edilen bölgenin büyüklüğü gibi faktörler. Ya da, baskın çıkan bazı genel koşullar… Özellikle de, yeni sosyalist devletin kuruluş aşamasında dünyanın bu bölgesinde, aynı zamanda dünya genelinde, devrimci ve gerici güçler arasında mücadelenin seyri. Bu olası durumlardan bazılarına aşağıdaki Anayasa (Tasarı Önerisi)’nde yer verilmiştir, ama gelecek öyle bir şey ki, bazı şeyler bugünden ya hiç öngörülemez ya da en genel hatlarıyla öngörülebilir. Bizim amacımız yine de elimizden gelenin en iyisi yapmaya, Kuzey Amerika’nın yeni sosyalist devletinin Anayasası’nda vücut bulacak temel ilkeleri ve bunların çoğunun nasıl uygulanacağını en açık şekliğiyle ortaya koymaya çalıştık. Amacımız; burada temel vizyonu ortaya konan yeni sosyalist devletle onun temsil ettiği radikal biçimde farklı toplum ve devlet potansiyeli konusunda insanları cesaretlendirmek ve onunla yakından ilgilenmeye başlamalarını sağlamaktır. Bu Tasarı Önerisini yayınlama amacımızı yinelersek: Böylesine ciddi ve anlamlı bir uğraşı mümkün olduğunca yaygınlaştırmak ve özendirmek, ayrıca, burada ortaya konan dünya ve toplum biçiminin sadece hayal olarak kalmaması aktif mücadele konusu haline getirilmesi için fikir alışverişi ve tartışmasını teşvik etmek.

Son nokta: Bu doküman yeni sosyalist devlet için bir Anayasa Tasarı Önerisi olarak öncelikle bu yeni toplumda hükümetin amaçları, doğası ve fonksiyonuna odaklanmaktadır. Böylesi bir devletin gerekliliği ve zemini, onu meydana getirecek araçlar gibi derin felsefi-ideolojik ve politik-stratejik düşünüş ve tartışmalarla ilgili değildir. Bu konuda daha fazla arka plan için size Partimizin Başkanı Bob Avakian’ın yazı ve konuşmalarıyla birlikte partimizin diğer yayınlarını hararetle tavsiye ederiz.

Bunlardan bazıları şöyle: “Kuşlar Timsah Doğuramaz, Ama İnsanlık Ufkunu Aşabilir” (Birds Cannot Give Birth to Crocodiles, But Humanity Can Soar Beyond the Horizon), “Devrim ve Komünizm: Kuruluş ve Stratejik Yönelim” (Revolution and Communism: A Foundation and Strategic Orientation), “Devrimci Komünist Parti, ABD Programı” (Constitution of the Revolutionary Communist Party, USA), “Komünizm: Yeni Bir Aşamanın Başlangıcı. Devrimci Komünist Parti, ABD’den Bir Manifesto” (Communism: The Beginning of a New Stage: A Manifesto from the Revolutionary Communist Party, USA).

Devrimci Komünist Parti, ABD
Ekim 2010

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER