Yeni Komünizm

Ajith – Geçmişin Tortusunun Bir Portresi

Bu polemiğin odağı felsefe ya da özellikle felsefenin bilgiye, hakikate ve bilgiyi nasıl elde edip değerlendirdiğimize dair sorularla ilgilenen dalı olan epistemolojidir.

Konu ilk bakışta soyut, alakasız ve bitmek bilmeyen emperyal savaşların, Ebola’nın, küresel iklim değişikliğinin ve kadınlara dair yaygın acımasızlığın ve değersizleştirmenin hüküm sürdüğü dünyamızdan kopuk görünebilir. Ancak bu polemikte ele alınan felsefi sorular ve daha büyük ölçekte sürdürülen ideolojik mücadeleler büyük önem arz etmektedir. Bu sorular ve mücadeleler, zamanımızdaki çılgınlığa ve dehşete bir son vermeye muktedirdir. Özellikle de ezilenlerin ve anlamamıza değecek ve bu sayede değiştirebileceğimiz bir dünyayı arzulayan insanların yeteneği ile… Bu, devrimin sorusudur aynı zamanda.

Devrimler 20. yüzyılda vuku buldu. Komünist devrimin ilk dalgası vizyon sahibi ve öncü liderlik altında dünya üzerindeki yüz milyonların yükselişi ve eski düzeni alt edişi ile gerçekleşti – ilk olarak 1917’de Rusya’da ve sonra da 1949’da Çin’de. İnsanlığın üçte biri gerçek anlamda özgürleştirici toplumların inşa edilmesi sürecinin bir parçasıydı. Bu, sınıflı toplumunun baskıcı karanlığından ilk çıkıştı.

Ancak devrimin bu ilk evresi 1976’da Mao Zedung’un ölümünü takiben gerçekleşen gerici darbe ile son buldu. Bu yenilgi Sovyetler Birliği’nde yeni kapitalist güçlerin iktidara gelmesinden sadece 20 yıl sonrasında gerçekleşti.

“Aslında hakikat olan her şey proletarya için iyidir ve tüm hakikatler komünizme ulaşmamıza yardımcı olabilir”Bob Avakian

Dünya üzerinde bugün sosyalizm mevcut değil. Kapitalist dünya ekonomisinde büyük değişimler meydana geldi, insanların topraklarından sürülmesiyle küresel güneyin şehirleri mantar gibi çoğaldı ve çevre krizi bir felakete dönüştü. Milyarlar gereksiz bir şekilde acı çekiyor. Ezilenlerin çoğu kapitalist-emperyalist sistemin ürünleri olan gerici dinsel fundamentalizmden ya da Amerikan tarzı demokrasiden başka bir seçeneğin olmadığı ölümcül bir dinamiğe sıkıştı. Bu sırada komünizm itibarsızlaştırıldı, mevcut iktidarlar tarafından bir “başarısızlık” olarak resmen ilan edildi ve insanlar başka bir alternatifin olmadığını vaaz eden mesajların bombardımanına tabi tutuldu.

Nesnel olarak ortaya konulacak soru şudur: Bu delilikten bir çıkış var mıdır?

Bob Avakian’ın son otuz yıldır bu zemine karşı üzerinde çalıştığı büyük sorun budur: komünist devrimin ilk dalgasından alacağımız dersleri, onun baş döndürücü nitelikteki kazanımları ile birlikte sorunlarını ve açmazlarını da ortaya koyarak bir çıkış yolu inşa etmek. Avakian bu çalışması ile, ve ayrıca geniş entelektüel, bilimsel ve sanatsal düşünce ve girişimlerden sonuçlar da çıkararak, komünizmin yeni bir sentezini geliştirmiştir. Bu sentez, felsefeyi, enternasyonalizmi, sosyalist toplumda proletarya diktatörlüğü ve iktidarın kullanımını ve stratejiyi kapsar.

Radikal olarak farklı ve daha iyi bir dünya için uygulanabilir bir vizyon ve strateji sunan ve yeni genç aktivistler nesline, entelektüellere, sanatçılara ulaşabilen ve ulaşmak zorunda olan yeni bir komünist devrimin önünü açacak olan özgürleştirici alternatifimiz, bu Yeni Sentezdir.

(…..)


Ajith (Murali Kannampilly) Kimdir?

Uluslararası Komünist Hareket’in yol ayrımına girdiği 60’ların ortasında Mao Zedung’un bayrağı altında toplanan genç komünistlerden biriydi. Çin’deki karşı devrimci darbenin ardından Maoistlerin dünya çapında toparlanmasında (Devrimci Enternasyonalist Hareket’in kurulmasında) taktire şayan bir çaba harcadı. 90’ların başında dünya çapında olduğu gibi Hindistan’da da komünizmin ve komünist öncünün tasfiyesine karşı kararlıca durdu. K. Venu revizyonizminin açıktan proletarya diktatörlüğüne veda ve komünist fikirleri “totalitarizmdir” önerisini elinin tersiyle itti. Fakat gerçek şu ki Ajith, Venu ve onun uluslararası komünist hareketteki izdüşümlerinden köklü bir şekilde kopamadı. Mao’nun söylediği üzere, “Marksizm ikiye bölünür ve geriye döner”. Ajith, süreç içerisinde, bir bilim olarak komünizmin ilerlemesine karşı, komünist teori ve pratiğin geçmişteki hatalı yanlarını bütünlüklü, sistemli bir şekilde savumaya ve temsil etmeye başladı. Bob Avakian’ın mimarı olduğu Yeni Komünizm’in açtığı yeni safhaya açıktan karşı geldi. Ne yazıkki Ajith, Hindistan gericiliği tarafından yapılan bir operasyonla, 2015’den beri tutsak edilmiştir.


Kitabın İçindekiler Bölümü:

I. MESELEYİ ORTAYA KOYMAK: GELECEĞİN ÖNCÜSÜ YA DA GEÇMİŞİN KALINTISI

II. KOMÜNİST DEVRİM, BİR BİLİM OLARAK KOMÜNİZM, PROLETARYANIN GÖREVİ YA DA HAKİKAT NEDEN HAKİKATTİR

Ajith’in Komünizmin Bir Bilim Olduğunu Reddedişi

Tarihsel Materyalizm: Marksizm’in Dayanak Noktası

Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimlerinde Bilimsel Yöntem

Ajith Sosyal Bilimlerde Bilimsel Yöntemi Reddetmektedir

Ajith ve Karl Popper

III. SINIFSAL KONUM VE KOMÜNİST BİLİNÇ

“Yalın Sınıf Hisleri” ve Komünist Bilinç

Ajith’in Proletaryanın Şeyleştirilmesi Savunusu

Lenin’in Komünist Bilince Hayati Önemdeki Katkısı

Proletarya ve Tarihin Yürüyüşü

Ulusalcılık mı, Enternasyonalizm mi?

Şeyleştirmenin Önceki Sosyalist Devrimler Üzerine Olan Olumsuz Etkisi

IV. HAKİKATİN SINIFSAL BİR KARAKTERİ VAR MI?

Kültür Devrimi’nde Tali bir Mesele Olarak “Sınıf Hakikati”

Ajith ve Sınıf Partizanlığı

V. AJITH’İN TEORİYİ KARALAMASI

Eyleme ve Toplumsal Gerçekliğe Sığ bir Bakış

Marksizm’in Gelişiminin Kaynağı Marks ve Engels’in “Doğrudan Eylemi” Değildi

Partizanlık Bilimde Temellendirilmelidir

Pahalıya Patlayan “Siyasi hakikat”

VI. FELSEFE VE BİLİM ÜZERİNE BAZI NOKTALAR

Marksizm’de Felsefenin Yeri

Ajith Felsefeyi Bilimden Ayırmaktadır

Ajith’in Marksizm’in Temel İlkelerine Yarı-Dinsel Yaklaşımı

Mutlak ve Göreli Hakikat ve Bilginin İlerlemesi

Bildiklerimizden Ne Kadar Emin Olabiliriz?

VII. KOMÜNİST DEVRİM ZORUNLU VE OLANAKLIDIR AMA KAÇINILMAZ DEĞİLDİR… BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE İNŞA EDİLMELİDİR

İnsanlık Tarihinin “Ahengi” Üzerine Marks ve Avakian

Tarihin Gerçek Dinamikleri ve Komünist Hareketteki Hatalı Görüşler

Özgürlük, Zorunluluk ve Zorunluluğun Dönüşümü

Ajith’in Özgürlük ve Zorunluluğu Yanlış Kavrayışı

Mutlak Özgürlüğe Yapılmayan bir Sıçrayış

Devrimin Yazgısı Yoktur

Tarihsel Kanunlar Derken Ne Anlıyoruz?

VIII. AJITH POSTMODERNİZM VE DİNLE AYNI SAFA DÜŞÜYOR

Avakian’da Aydınlanma’nın Diyalektik Değerlendirilmesi

Ajith’in Aydınlanma’yı Kavrayışı ve Avakian’ın Görüşlerini Saptırması Hindistan’daki İngiliz Hakimiyeti Karşısında Marks’ın Duruşu Üzerine

Ajith’in “Bilimsel Bilince” Karşıtlığı

Bilim ve Geleneksel Bilgi

Ajith Postmodernizm ile Aynı Zemine Düşüyor

Hakikatin Yerine “Anlatıyı” Koymak

Kapitalizmin Bilimsel Olmayan Eleştirisi

Ajith’in Frankfurt Okulu’nu Benimseyişi

Ajith ve Kantçı Gelenek

IX. AJITH’İN DİNİ VE GELENEĞİN ZİNCİRLERİNİ ÇİRKİN VE YANLIŞ BİR BİÇİMDE ÖZETLEYİŞİ

Kadınların Ezilişini Gizemlileştirmek

Ulusalcılığa Kuyrukçuluk, Fundamentalizme Güzelleme

“İki Miadı Dolmuş” ve Dine Karşı İdeolojik Mücadele Üzerine Avakian

“İki Miadı Dolmuş” Arasında Seçim Yapmak ya da Başka bir Yol Bulmak

X. SONUÇ

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.