Yeni Komünizm

Devrim Yapıldığında İşler Nasıl Değişecek?

Editörün Notu: Aşağıdaki makale 23 Ağustos 2021 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. 

Kaynak için bkz: When Revolution Is Made, How Will Things Change? Imperialism Means War, Armies of Occupation and the Needless Horrific Slaughter of Millions—But What Would the New Socialist Republic in North America Do Differently? Everything. (revcom.us)


Emperyalizm; Savaş, İşgal Orduları ve Milyonlarca Gereksiz Korkunç Katliam Demektir.

Peki Kuzey Amerika’daki Yeni Sosyalist Cumhuriyet Neyi Farklı Yapacak?

Her Şeyi!

En temel amaçtan başlayalım. Bob Avakian tarafından kaleme alınan Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa‘nın önsözü, en baştan bu Cumhuriyetin amacının “insanlar arasındaki tüm baskıcı ve sömürücü ilişkileri ve bu ilişkilerin yol açtığı yıkıcı uzlaşmaz çatışmaları kökünden söküp ortadan kaldırmak” olduğunu belirtir. Şöyle devam eder:

Bunun amacı; toplumu dönüştürme mücadelesini ilerletmek, insanlar arası tüm baskı ve sömürü ilişkilerini, onların yol açtığı tüm uzlaşmaz ve yıkıcı çatışmaları kökünden söküp atmak ve sonuçta ortadan kaldırmaktır. Temelde ve en nihayetinde bu ancak komünizmin dünya geneline yayılmasıyla başarılabilecek bir hedef ve süreçtir. Bu devletin ilke ve yönelimleri, Anayasada ete kemiğe büründürüldüğü şekliyle, enternasyonaldir: Bu devletin içinde yaşayan halkın maddi, kültürel ve entelektüel ihtiyaçlarını, bunların temelini giderek genişleyecek şekilde karşılamaya hakkıyla vurgu yapıp toplumun dönüşümünü sosyal eşitsizliklerin kökünü kazıyacak, baskı ve sömürünün varlığını sürdüren yönlerini tümüyle ortadan kaldıracak şekilde desteklerken, sosyalist devlet devrim mücadelesinin ilerleyişine, komünizmin nihai hedefine öncelik tanımak ve temel bir önem vermek zorundadır. Bu doğrultuda, dünya genelinde enternasyonalist yönelime somut etkilerde bulanacak komünizmin nihai hedefiyle uyumlu politikalar benimsemek ve eylemler yürütmek zorundadır.

Son kısımda biraz duralım. Ne dendiğini fark ettiniz mi? Yeni sosyalist devlet, tüm dünyada devrimci mücadelenin ilerlemesine ve komünizmin nihai hedefine temel bir öncelik vermelidir. Ve bu yeni devlet, “dünya genelinde enternasyonalist yönelime somut etkilerde bulanacak komünizmin nihai hedefiyle uyumlu” politikalar ve eylemler benimsemeli ve uygulamalıdır. Peki bu politikalar ve eylemler “neye benziyor”?

Uluslararası İlişkiler bölümünü inceleyelim. 1.Madde, 2.Bölüm, E bendi:

1. Amerika Birleşik Devletleri’nin güçlü bir kapitalist-emperyalist devlet olarak gelişimi yüzyıllardır soykırım boyutları taşıyan kölecilik, fetih, hakimiyet ve yağmayla karakterize olmuş ve bu temelde gerçekleşmiştir. ABD bu sayede Kuzey Amerika’nın geneline ve dünyanın çoğuna sömürü sistemini yaymıştır. Bu ezici gücün baskısına dolaysız bir şekilde maruz kalanlar ve bir bütün olarak insanlık için bunun sonuçları son derece tahrip edici olmuştur. ABD emperyalist devletiyle birlikte onun ulaşılması zor boğucu sömürü kollarının ve kitlesel ölüm ve yıkım makinesinin yenilgiye uğratılıp yıkılması dünyanın her yerinde insanların kurtuluşu için devasa bir adım olacak, dünya çapında komünizm hedefi doğrultusunda yürütülen devrimci mücadeleye onu daha da geliştirmek ve ileri sıçratmak için sağlam bir zemin oluşturacaktır. Başka zaferlerle birlikte kazanılanların korunması için yine de yapılması gereken çok şey olacak, Kuzey Amerika’daki Yeni Sosyalist Cumhuriyet başka zorluklara göğüs germek ve bunların sorumluluğunu omuzlamak zorunda kalacaktır.

Yani bu metin en başından itibaren -şimdikilerin aksine- bu ülkenin gerçek tarihi ve doğası ve onu yöneten sistem hakkında gerçekleri anlatmaktadır. En başından itibaren, kendisini bu mirasın üstesinden gelmeye adamıştır. Meseleyi ortaya koyuyor: Dünya halklarının sırtına binen bu canavarı devirmek, koşullar bunu yapmak için ortaya çıktığında, her yerden tüm halkların kurtuluşlarını kazanmalarında başlı başına büyük bir adım olacaktır.

Anayasa, bu sorumluluğu daha da ileri taşımanın ne anlama geleceğine dair bir fikir vermeye devam ediyor.

2. Kuzey Amerika’daki Yeni Sosyalist Cumhuriyet, uluslararası ilişkilerinde önceliği emperyalist ABD’nin berbat yağma ve sömürü mirasının üstesinden gelmeye; her türlü sömürü, fetih, baskı ve yağmanın nihai olarak son bulacağı bir dünyaya doğru ilerleme konusunda yapabileceği tüm katkıları sunmaya verecektir. Diğer devletler de dahil olmak üzere uluslararası arenada ilişkilere bu ilke ve önceliklere göre yaklaşacaktır. Kuzey Amerika’daki Yeni Sosyalist Cumhuriyet, en temelde dünya devriminin ilham kaynağı ve destek merkezi olmak zorundadır. (Bu bağlantıda ve onu izleyen bağlamda bu Madde’nin C şıkkına ve 4. Madde’ye bakınız.) Bu her şeyden önce ifadesini dünya çapında devrimci güçlerin, mücadelelerin, hareketlerin desteklenmesinde bulacaktır. Burada temel yön gösterici ilke, komünist dünyaya doğru gidişatı desteklemektir.

Dolayısıyla, ister Cumhuriyetçi ister Demokrat olsun, ABD emperyalist rejiminin korkunç baskı gücünü -Afrika, Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika’da 160 milyon küçük çocuk da dahil olmak üzere- halkı ezmek, onları öğütücü ve acımasız bir sömürü yaşamına zincirlemek için kullanmasının aksine, bu devlet -Kuzey Amerika’daki Yeni Sosyalist Cumhuriyet- her yerden tüm insanları bu zincirlerden kurtarabilmek için yürüttükleri mücadeleleri destekleyecektir.

Peki devrimin birdenbire her yerde olmayacağı ve dünyada halen emperyalist güçlerin olacağı ve yeni sosyalist devleti tehdit edecek güçler gerçeği karşısında Yeni Sosyalist Cumhuriyet ne yapacak? İlişkileri sürdürecek, ancak şartlarına göre.

3. Geride kalan emperyalist ülkeler ve gerici devletlerle ilişkiler hiçbir zaman Kuzey Amerika’nın Yeni Sosyalist Cumhuriyeti’nin kendisinin sosyalizm yolunda dönüşümü ve gelişimiyle, her şey bir yana devrimci mücadelenin dünya çapında komünizm hedefi doğrultusunda ilerleyişle çelişki içerisinde olmamalı, tam tersi ona tabi olma durumundadır. Devletlerarası ticaret ve diğer ilişkilerle ilgili anlaşmalar ve sözleşmeler bu yönelim ve ilkelerle uyum içerisinde olmak zorundadır (Bu Madde’nin 1. Bölümü’nde de ortaya konduğu üzere, Kuzey Amerika’daki Yeni Sosyalist Cumhuriyet hükümetinin imzalayacağı tüm anlaşma ve sözleşmeler merkezi Yasama organı tarafından salt çoğunlukla onanmak zorundadır. Bu anlaşma ve sözleşmeler ancak bundan sonra yasal yaptırım ve güce sahiptir).

Aynı zamanda 4. maddenin dediği gibi “Kuzey Amerika’daki Yeni Sosyalist Cumhuriyet’in var olan ya da kurulmakta olan diğer sosyalist devletlerle ilişkilerde yönelimi karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmanın geliştirilmesi olmalıdır.” Bu durum, özgürlüğe sahip olmayan, sömürü ve baskıdan arınmış bir dünya için çabalayan halklar için, bu mücadeleyi her yerde destekleyen bir dünya sosyalist cumhuriyetler topluluğu açısından ilham verici büyük bir şeydir.

Son olarak, bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde tutulan milliyetler ve bölgelerle ilgili olarak politika, mevcut sistemin çalışma biçiminden yine taban tabana farklı olacaktır. Bu son noktadan bazılarına gelecek makalelerde değineceğiz.

5. Kuzey Amerika’daki Yeni Sosyalist Cumhuriyet, tarihsel gelişimi ve fonksiyonu nedeniyle emperyalist ABD’den miras aldığı ulusal ve bölgesel eşitsizliklere (bu eşitsizliklere tüm diğerleri de dahildir) ülke yapısı, ekonomisi ve fonksiyonlarının inşasında önemli bir öncelik vermelidir. Bu öncelik eşitsizliklerin üstesinden gelinmesi için başka biçimlerde de somutlanmalıdır. Zira bunlar, yeni sosyalist cumhuriyetin Anayasanın bu maddesi ve başka yerlerinde ortaya konan ilke ve amaçlar doğrultusunda geliştirilmesinin hayati bölümlerinden biridir.

Peki nasıl farklı olacak? Tüm dünyayı kasıp kavuran, halkı yağmalayan, çevreyi talan eden, ayaklanmaya cesaret ettiklerinde, Amerika’daki büyük gangsterlere direnirken üzerlerine terör yağdıran bir devlet gücü değil… Hayır. Bu, insanlığın kurtuluşuna ve uzlaşmaz toplumsal çatışmaların tamamen sona erdirilmesine kendini adanmış, bir dünya topluluğu şeklinde yepyeni bir dünya yaratmaya yönelik bir devlet gücüdür.

Peki öyleyse, uluslararası ilişkiler arenasında devrimci devlet iktidarı ne gibi bir fark yaratacaktır?

Adeta gece ile gündüz arasındaki kadar fark yaratacaktır.


“Başka hiçbir yerde, fiilen herhangi bir hükümetin kurucu veya rehber belgesinde bu Anayasa’da somutlaştırılmış şekliyle, sadece korunmaları değil muhalefet etme, entelektüel ve kültürel mayalanma hakkı üzerine bir şey var mı? Sağlam bir çekirdekle, eğitim sistemi aracılığıyla ve bir bütün olarak toplumda insanların hakikat nereye götürürse götürsün, eleştirel düşünme ve bilimsel keşif ruhu ile hakikati takip etmelerini sağlayacak bir yaklaşımla ve bu şekilde dünyayı sürekli olarak öğrenecekleri, onu insanlığın temel çıkarlarına uygun olarak değiştirmeye daha iyi katkıda bulunabilecekleri, tüm sömürünün ortadan kaldırılacağı ve buna karşılık gelen toplumsal ilişkiler ve siyasal kurumların dönüştürüleceği, tüm baskı ve sömürüyü ortadan kaldırmak amacıyla ekonominin sosyalist dönüşümü için bir temele sahipler mi? Tüm bunlar, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışmaya ve mücadele etmeye olanak tanıyacak -toplumu temel bir şekilde dönüştürmek ve dünya çapında devrimci mücadeleyi desteklemeye yardım edecek- ve ilham kaynağı olacak muazzam üretken insan gücünün zincirini çözecek ve ortaya çıkaracaktır. Her türlü sömürü ve baskıdan arınmış komünist bir dünya nihai hedefini hedeflerken, aynı zamanda kapitalizm-emperyalizm sistemi altında çözümü imkansız olan çevresel ve ekolojik krize hitap ederek anlamlı ve kapsamlı bir şekilde bu meselenin üstesinden gelinecektir.” – Bob Avakian

Bob Avakian’dan Yeni Yıl Açıklaması: Yeni Bir Yıl, Tüm İnsanlığın Kurtuluşu İçin Kökten Yeni Bir Dünyaya Yönelik Acil İhtiyaç

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.