Yeni Komünizm

Faşistler ve Komünistler: Birbirinin Tamamen Karşıtı Ayrı Dünyalar

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı DKP ABD Başkanı Bob Avakian’a aittir. 22 Temmuz 2019 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Yazı, komünistlerle faşistleri “totalitarizm” nosyonuyla yaygın şekilde aynı kefeye koymaya çalışan ve gerçek bir devrim sürecinde komünistlere ayakbağı olan egemen liberal düşüncenin eleştirisi kapsamında önem kazanmaktadır. Faşizm ile komünizmi eşitlemeye çalışan liberal totalitarizm teorisi muhalif düşünceler arasında azımsanmayacak bir hacimde kendine yer bulmaktadır. Bu düşüncelerin bilimsel şekilde çürütülmesi, gerçeğin görülmesi ve liberalizmin belirlediği ufkun aşılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bob Avakian bu önemli sorumluluğu üzerine almış ve Demokrasi: Neden Daha İyisini Yapamayalım ki? isimli önemli çalışmasında bunu gerçekleştirmiştir. Aşağıdaki yazının kaynağı için bkz: https://revcom.us/a/605/fascists-and-communists-completely-opposed-worlds-apart-en.html


Faşistler; baskı ve sömürünün her boyutunu, kapitalizm-emperyalizm sisteminin uyguladığı tüm dehşetleri, bunun çirkin boyutlarını yoğunlaştırmaya kararlı olan kişilerdir. Komünistler ve özellikle de yeni komünizmin savunucuları ise, kapitalizm-emperyalizm sisteminin yıkılması, sömürü ve baskı ilişkilerinin ortadan kaldırılması yoluyla yaşanan tüm bu dehşetlere ve hatta potansiyel açıdan çok daha feci dehşetlere dünya çapında son vermeye kararlıdır.

5 DURDUR‘a bir bakın* – faşistler ve komünistler, özellikle de yeni komünizm taraftarları, bu çok önemli ayrım çizgilerinde birbirlerine taban tabana zıt konumdadırlar: Faşistler, daha da canavarca hareket etmeye ve potansiyel olarak feci sonuçlara yol açmaya kararlıdırlar. Komünistler ve özellikle de yeni komünizmin savunucuları ise, 5 DURDUR‘da yer alan tüm dehşete, bütün bunlara kesin olarak SON VERMEK için insanlık adına mücadele ederler.

Faşistler; rasyonel düşünme ve söyleme ayrıca bilim ve bilimsel yönteme karşı nefret dolu bir önyargıya, kasıtlı bir cehalete ve saldırgan bir paranoyaya körce bağlıdırlar, bunlara dayanır ve bunları aktif olarak teşvik ederler. Komünistler ve özellikle de yeni komünizm taraftarları ise en tutarlı bilimsel yöntemi uygular ve kendilerine bunu temel alırlar; farklı bakış açılarından, eleştirilerden ve kendileriyle aynı fikirde olmayan hatta ateşli şekilde kendilerine karşı çıkan diğer kişilerden öğrenmenin önemini bilirler.

Komünizm ve Jeffersoncı Demokrasi‘de belirtildiği gibi, komünist hareketin tarihinde ve sosyalist toplumlarda, kendilerine komünist diyenler komünizmin temel ilkelerine zıt şekilde hareket etmiş, çeşitli eksiklikler ve hatalar olmuş, hatta çok feci hatalar yapılmıştır, ancak bilimsel bir yaklaşım ve analiz -ki bu komünist harekette ve komünistlerin önderlik ettiği sosyalist toplumlarda esas bir eğilim olmamıştır- komünizmin “totaliter bir kabus” şeklinde sunulması nosyonunun temel olarak gerçeğe aykırı olduğunu, bunun sömürücü ve baskıcı kapitalizm emperyalizm sisteminin entelektüel kampı tarafından kurgulanıp izlendiğini gösterir, gerçekte komünist devrimler insan toplumunu geliştirmeyi ve bütün baskı ve sömürü ilişkilerini ortadan kaldırmayı amaçlar. (Eğer birileri gerçekten “totalitarizm” “teorisinde” neyin ifade edildiğini anlamak istiyorsa, ki bu “teori” özellikle komünizmin temsil ettiği şeyleri çarpıtmak ve karalamak için kullanılmaktadır, Bob Avakian’ın Demokrasi: Neden Daha İyisini Yapamayalım ki?** çalışmasında  Hannah Arendt’in Totalitarizmin Kökenleri‘ndeki temel tez ve yöntemlere yönelik sistematik bir değerlendirme, tahlil ve çürütmeyi inceleyebilir, Arendt’in bu çalışması “totalitarizm” “teorisinin” en ünlü referanslarından biridir ve komünizmde temsil edilen şeylerin çarpıtılması ve karalanması için kullanılmaktadır)

Ve bir kez daha, Bob Avakian (BA) tarafından komünizmin daha ileri, niteliksel bir gelişiminin yapıldığını ve yeni komünizmin ortaya konulduğunu belirtmek gerekiyor -ki yeni komünizm, komünizme yönelen birinci dalga devrimlerin ve sosyalist toplumların tarihsel tecrübesinin hem pozitif hem negatif yönlerden bilimsel bir analizini ve sentezini ve Devrimci Komünist Parti ABD Merkez Komitesinin 6 Kararı‘nın özellikle ilkinde*** altı çizilen ve yoğulaşan önemli noktayı içermektedir.


Referanslar:

*5 DURDUR!

  • Soykırımsal Zulmü, Toplu Hapisleri, Polis Zalimliğini ve Siyahilerin Katledilmesini DURDURUN!
  • Patriarkal Ayrımcılığı, İnsandışılaştırmayı ve Heryerde Tüm Kadınlara Boyun Eğdirmeyi ve Cinsiyete Dayalı Her Türlü Baskıyı DURDURUN!
  • İmparatorluk Savaşlarını, İşgal Ordularını ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçları DURDURUN!
  • Şeytanlaştırmayı, Göçmenlerin Suçlu Sayılmasını ve Sürülmesini ve Sınırların Askerileştirilmesini DURDURUN!
  • Kapitalizm-Emperyalizmin Gezegenimizi Yok Etmesini DURDURUN!

** Bkz: https://yenikomunizm.com/demokrasi-neden-daha-iyisini-yapamayalim-ki/

*** DKP ABD Merkez Komitesi 6 Kararı’nın İlk Maddesi:

Bugün Bob Avakian’ın, 40 senelik devrimci faaliyet temelinde, ortaya koymuş olduğu komünizmin yeni sentezi, devrim yapma ve insanlığı kurtuluşu davasına bilimsel yaklaşım meselesinde bir nitel ilerlemeyi temsil etmektedir. Ayrıca dünyada acil olarak ihtiyaç duyulan komünist devrimin yeni bir aşaması için temeli ve hareket noktasını temin etmektedir.

Baskının olduğu yerde direniş mevcut olacaktır – halk kitleleri içinde bulundukları baskı şartlarına ve bu baskıyı uygulayanlara karşı devamlı başkaldıracaktır. Ancak gerekli bilimsel teori ve önderlik olmadığı takdirde, ezilenlerin mücadelesi kontrol altında ve sınırlar içinde tutulacak, zulmün kaynağı olan düzenin içerisine mahkum edilecek, ve kitlelerin maruz bırakıldığı dehşet devamlı sürüp gidecektir. Yeni sentez ve Bob Avakian’ın önderliği, ezilen halk kitlelerinin, kendilerinin ve son tahlilde de tüm insanlığın kurtuluşu için ihtiyaçları olan devrimi –nihai amacı komünist bir dünya olan devrimi– gerçekleştirmelerini mümkün kılacak gerekli bilimsel kavrayışı ve yaklaşımı temsil etmektedir ve bunun somut vücut bulmuş hali durumundadır.

Bob Avakian’ın kendisinin de vurguladığı gibi, yeni sentez: bugün gelinen noktaya kadarki gelişme süresi boyunca komünizmin kendi bünyesinde mevcut olagelmiş ciddi ehemmiyette bir çelişkinin, esas itibariyle kendisinin bilimsel olan yöntem ve yaklaşımı ile buna ters düşen tarafları arasındaki çelişkinin nitel bir çözümlenmesini temsil eder ve buna somutluk kazandırır.. 

ve:

Yeni sentezde en temel ve esasa ait olan şey, komünizmin bilimsel bir yöntem ve yaklaşım olarak daha da geliştirilmesi ve sentezidir, ve bu bilimsel yöntem ve yaklaşımın genel olarak realiteye, özel olarak da, bütün sömürü ve baskı düzenlerini ve ilişkilerini alaşağı etme ve kökünden söküp ortadan kaldırmaya ve komünist bir dünyaya doğru ilerleme amacıyla yürütülen devrimci mücadeleye daha tutarlı uygulanmasıdır. Bu yöntem ve yaklaşım, yeni sentezin bütün temel ögelerinin ve esas unsurlarının özünde yatar ve onların vasıflarını belirler.

Gerçekten var olan realiteyi kavramayı ve dönüştürmeyi amaçlayan bütün bilimsel yaklaşımlarda olduğu gibi, komünizm de gelişmeye devam etmek zorundadır, ve daha önce kazanılmış olanın ötesine bir ileri sıçrama kaydeden ve hatta bazı önemli hususlarda önceki mevcut anlayışlardan bir kopuş teşkil eden yeni sentez ile birlikte, komünizm nitel bir gelişme elde etmiş bulunmaktadır. Bunu idrak edilip kavranması, bugün gerçek devrimci komünistler ile, komünizm ve devrimden yana olduklarını beyan ettikleri halde aslında böyle olmayanlar arasındaki can alıcı bir ayrışım çizgisini oluşturmaktadır. Nasıl ki 1975’te komünist olmak Mao’nun ve onun şekil verdiği güzergahın takipçisi olmak anlamına geliyordu ise, bugün de komünist olmak, Bob Avakian’ı ve onun şekillendirdiği yeni güzergahı takip etmek anlamına gelmektedir.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.