Yeni Komünizm

Zorunlu Tesettürün ve Dinin Devletle Bütünleşmesinin Definleri Başladı! Bu İşi Tamamlayalım!

İran Komünist Partisi (Marksist-Leninist-Maoist) Basın Açıklaması

23 Eylül 2022 | cpimlm.org

Onlarca şehir ve köyde zorunlu başörtüsü halkın öfkesinin alevleri içinde yanıyor, İslam Cumhuriyeti’nin devrilmesinin ve “din ve devletin bütünleşmesinin” gömülmesinin önü açılıyor.

1979’da Humeyni’nin zorunlu başörtüsü kararnamesi, her şeyi kapsayan bir İslamcı köktendinci rejimin kurulmasının başlangıcıydı. Zorunlu başörtüsünün gömülmesi, bu faşist dini rejimi büyük bir hızla devirme sürecini hızlandırıyor. Zorunlu başörtüsü ve şeriat yasası (din ve devletin entegrasyonu), İslam Cumhuriyeti’nin hayatın her alanında insanların daha geniş temel haklarını çiğnemesinin yolunu açtı: Muhalefetin bastırılması; düşünce, ifade ve yayın özgürlüğü; örgütlenme özgürlüğünün bastırılması; ezilen ulusların bastırılması; işçilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin vb. bastırılması kendini gösterdi. Liderlerinin vurguladığı gibi, zorunlu başörtüsü İslam Cumhuriyeti’nin yapışkan tutkalıdır, “onu sürdürmek Amerikan karşıtlığından bile daha önemlidir.”

Unutulmamalıdır ki, emperyalistlerin “katkıları” -özellikle de Amerikan emperyalistlerinin- İran’da ve tüm Orta Doğu’da İslami köktenciliğin pekiştirilmesi ve güçlendirilmesi açısından çok büyük olmuştur. 1979’da Amerika Birleşik Devletleri ve diğer emperyalist kapitalist güçler oybirliğiyle İslami köktendincilerin İran’da iktidarı ele geçirmesinin yolunu açtılar. O dönemde Amerikan emperyalizmi, 1960’ların ve 1970’lerin devrimci ayaklanmasının etkilerine karşı Amerika Birleşik Devletleri içindeki gücünün temellerini kuvvetlendirecek şekilde Amerikan toplumunu ve dünyayı Sovyet karşıtı rekabet ve komünizm karşıtı kampanyaları çerçevesinde yönetti ve o dönem halen sosyalizm maskesini takan emperyalist rakibi Sovyetler Birliği’ne karşı Ortadoğu’daki emperyalist hegemonyasını güçlendirdi. İran içinde anti-komünizm, Şah rejiminin kanlı baskısına rağmen nüfuzu artan gerçek komünist harekete karşı siyasi yaklaşımının bir parçasıydı.

ABD hükümetinin kendisi “kilise ve devletin ayrılığına” dayanmasına rağmen, ABD hükümeti, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi gruplar olarak bu ilkeyi 1950’lerde başkanlık yemin törenlerinde “tanrının altında” kelimelerini eklediklerinde çok göreceli bir meseleye dönüştürdüler. Bu politika değişiklikleri, köktendinci Hıristiyan faşistlerin Amerika’nın hükümet koltuklarındaki etkisini artırdı, burada daha da yerleştiler ve etkilerinin hızla arttığı Trump başkanlığı sırasında (2016-2020) bu durum iktidar kapısını açtı. Kadınların köleleştirilmesinin aile ve toplum içindeki konumunun sağlanmasının, Amerikan toplumunu ve dünyayı yönetme konusundaki temel ilkelerinden biri olduğu asla unutulmamalıdır.

Bu nedenle, ister Demokratlardan isterse faşist Cumhuriyetçilerden olsun, İranlı kadınlara Amerikan emperyalizminin destek vereceği yanılsaması, İran’da kadın düşmanlığına meydan okumaya başlayan harekete büyük bir ihanettir. ABD’nin Afganistan için sadece Hanefi İslam’a dayalı bir anayasa yazdığını değil, aynı zamanda Taliban’ın geri dönüş yolunu da açtığını Afganistan’ın acı deneyiminden öğrenmeliyiz.

Tekrar tekrar vurguladığımız gibi, İslami köktencilik ve emperyalizm, devrilmesi gereken iki miadı dolmuş sistemdir. İran’da ve Ortadoğu’nun başka yerlerinde egemen olan İslami köktendinciler emperyalizmle ters düşmüş olsalar da, amaçları hiçbir zaman emperyalizmden ve kapitalizmin özel mülkiyetinden kopmak olmamıştır. Daha ziyade, bu kapitalist-emperyalist sistem içinde kendi sosyal ve politik ufuklarını ve çıkarlarını takip etmektedirler.

Dini Esaretin Zincirleri Kırılmalıdır!

Dünyadaki bütün dinler ve özellikle İbrahimî dinler (İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik), erkeğin kadın üzerindeki üstünlüğününe dayalı toplumsal ilişkileri destekleyen ve kadını insandan aşağı gören ataerkil dinlerdir. Kadınların erkeğe boyun eğmesinin gerekliliğini, babanın, kocanın ve her erkeğin ailede, kabilede ve toplumdaki kadın cinsiyetinden herhangi biri üzerindeki egemenliğini açık ve şiddetli bir şekilde vurgularlar. Kapitalist makineye bu kadim ilkelerin bağlanmasıyla İran’da ve dünyada kadınlar için sonsuz ve eşsiz bir terör yaratılmıştır. İslami, Hıristiyan, Yahudi, Hindu vb. dahil dünyadaki tüm köktendinci dini hareketler, çok önemli bir epistemolojik ve politik ortaklığa sahiptir: Hepsi bilim karşıtıdırlar ve dindarlığı toplumları kendi kontrolleri altında tutmada önemli bir faktör olarak görürler. Bu durum bugün Cumhuriyetçi Parti’de yoğunlaşan Amerika’daki Hıristiyan faşistler için geçerlidir. Bu faşistleri destekleyen yargıçların Amerika’da kürtaj hakkını ortadan kaldırması bunun bir kanıtıdır.

Bugün kapitalizmin egemen olduğu dünya çerçevesinde, dine bağlı ekonomik, siyasal ve toplumsal ilişkilerin her alanında, köhne ve gerici toplumsal güçlerin sınıfsal ve toplumsal çıkarları kuşkusuz olacaktır. “Dinin devletten ayrılmasını” ancak sosyalist bir cumhuriyet garanti edebilir. Bu ayrım, dinin toplumun ve hükümetin tüm kamusal alanlarından uzaklaştırılması anlamına gelir. Bu durum, bunu zorunlu kılan çeşitli alanlarda bir Anayasa ve yasalar kabul etmek de dahil olmak üzere, buna ilk ve yüksek öğrenim, sağlık, ekonomi ve mülkiyet dahil olmak üzere ve genel olarak üç yürütme, yasama ve yargı organının yetki ve görevleri dahildir; devletin, dinin vatandaşların özel alanıyla sınırlandırılmasını sağlaması gerektiği anlamına gelir. Başlamış olan mücadelenin başarıyla ilerletilmesi ve her türlü baskı ve sömürünün ortadan kaldırılması için her türlü dini hurafelerin atılması ve dini düşüncenin ideolojik zincirlerinin kırılması, bunun yerine bilimsel bir dünya görüşü, bilimsel yöntem ve gerçeğe bilimsel yaklaşım gerekmektedir.

Özellikle de insan toplumunun mevcut sorunlarının kökenini ve çözümünü gerçekten anlamak istiyorsak, yeni komünizmin [Bob Avakian tarafından geliştirilmiştir] yöntem ve yaklaşımını benimsememiz gerekir. Komünist devrimi ve ayrıntılarını “İran Yeni Sosyalist Cumhuriyet Anayasası” belgesinde belirtilen İran Yeni Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulması yoluyla her türlü baskı ve sömürünün ortadan kaldırılması mücadelesinin gerçek yolu benimsenmelidir.

Zorunlu Başörtüsünü Gömün!

İslam Cumhuriyeti’ni Devirin!

İran’da Yeni Sosyalist Cumhuriyetin Kurulması İçin İlerleyin!

İran Komünist Partisi (Marksist-Leninist-Maoist)

23 Eylül 2022


Farsça haber kapsamı, güncellemeler ve analizler için bkz. www.cpimlm.org ve Instagram’da Burn the Cage adreslerini takip edin.

Kaynak için: The Burial of the Compulsory Hijab, the Burial of the Integration of Religion with the State Has Begun! Let’s Finish It! | revcom.us

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.