Yeni Komünizm

Bob Avakian ve Dev-Kom’u Savunmak

Editörün notu: Devrimci bir tarihçi ve gazeteci yazar olan Paul Street’in bu üç parçalık yazı dizisi ilk olarak 25 Ocak 2024 tarihinde The Paul Street Report içerisinde yayınlanmıştır. Paul Street’in yazdığı makalelerine ek olarak yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır: Onlar Yönetiyorlar: %1 vs Demokrasi (2014) ve Bu Burada Oldu: Amerikanerler, Neoliberaller ve Amerikanın Trumplaşması (2021). Yazı dizisinin ilk makalesi ise 29 Ocak 2024 tarihinde revcom.us sitesinde yayınlanmıştır.


Sevgili okuyucular bu yazıyla beraber yazacağım diğer iki yazımda Bob Avakian ve Devrimci Komünist Parti-ABD’nin (‘’Dev-Kom’’lar) çalışmalarına ve onlara karşı ‘’soldan’’ gelen (artık ‘’sol’’ her ne anlama geliyorsa) üzücü bir şekilde gerçekleştirilen; cahilce, iftira niteliğinde ve gerici olan yanıtlara değineceğim. Yazımın altında Avakian’ın ses kaydı şeklinde yayınlanmış 6 yeni videosunun linklerini koyuyorum. Lütfen zaman ayırıp bunları dinleyin.

Toplumun Devrimci Bir Şekilde Yeniden Düzenlenmesi İçin

Avakian, Devrimci Komünist Parti-ABD’nin başkanı, teorisyeni ve stratejistidir, DKP aynı zamanda Dev-Kom olarak da bilinir. Avakian aynı zamanda yarım yüzyıldır verimli bir konuşmacı ve yazardır. Bütün bu yarım yüzyılı çok kapsamlı bir komünist devrimi savunarak geçirmiştir (şu ya da bu grubu özgürleştirmeyi, şu ya da bu ülkeyi özgürleştirmeyi değil ancak bütün insanlığı tüm baskı ve sömürü biçimlerinden özgürleştirmeyi hedefleyen bir devrim). Tıpkı genç Karl Marks ve Frederick Engels’in 1848 yılında ‘’toplumun devrimci yeniden düzenlenmesinin’’, ‘’hepsinin ortak yıkımının’’ tek alternatifi olduğunu söylemesi gibi.

Avakian’ın kararlı bir biçimde ABD’de (bunu bir düşünün!), gezegenin en saldırgan kapitalist-emperyalist ülkesinde komünist bir devrim yapmaya olan bağlılığı Amerikan solunun pek çok ezik biçimi tarafından paylaşılmıyor. ABD solundaki ‘’entelektüellerin’’ büyük çoğunluğu kitlelere öncülük ederek devlet iktidarını ele geçirmek ve kapitalizmi devrimci sosyalizm ile değiştirmek için Marksist/devrimci komünist bir partinin öncü rolünden sakınıyor, bunu alaya alıyor ve hatta tamamen bu görüşü terk ediyor. Hepsi olmasa da bu düşünürlerin büyük çoğunluğu reformizm, kimlikçilik, ekonomizm, seçimcilik, yörelcilik, işçicilik, komploculuk, anarşist, liberteryan, dinci, postmodern ve kapitalizme hizmet eden diğer gerici delüzyonların farklı kombinasyonlarına saplanmış durumda, introspektif olarak anti komünist ve anti-devrimcidirler.

Avakian sebatkar bir biçimde ‘’Devrim Daha Azı Değil’’ noktasında kalmakta haklıdır (bu aynı zamanda Dev-Kom’un her hafta Perşembe günü yayınlanan Youtube programının ismidir). ‘’Hepimizin yıkımı’’ kapitalizm-emperyalizm altında 2024 yılında seyir halindedir: ABD’nin başını çektiği sistemin ‘’birbirlerini güçlendiren ve çoğaltan mahşerin dört atlısını’’-ekokıyım, pandemik-kıyım, terminal nükleer savaş ve faşizm- nasıl yarattığını son makalemde tartışmıştım.

Yüzlerce makale, yorum ve konuşmanın dışında Avakian 20’yi aşkın kitabın da yazarıdır. Bu kitaplar: Çin’de Yenilgi ve Mao Zedong’un Devrimci Mirası, Dünyayı Fethet: Enternasyonel Proleterya Buna Mecbur ve Muktedirdir (1981), Ejderhaların Hasadı İçin (1983), Demokrasi: Daha İyisini Yapamaz Mıyız? (1986), Sahte Komünizm Öldü-Yaşasın Gerçek Komünizm (1992), Kemiklerin Minberinden Vaaz Vermek: Ahlaka İhtiyacımız Var Ama Geleneksel Ahlaka Değil (1999), Sanat, Kültür, Bilim ve Felsefe İle İlgili Gözlemler (2005), İke’dan Mao’ya ve Ötesine: Anaakım Amerikadan Devrimci Komünizme: Bir Biyografi (2005), Tüm Tanrılardan Kurtulun! Aklı Özgürleştirmek ve Dünyayı Radikal Bir Şekilde Değiştirmek (2008), Komünizm ve Jeffersoncu Demokrasi (2008), Kuşlar Timsah Doğuramaz Ama İnsanlık Ufkunu Aşabilir (2010) ve Yeni Komünizm: Gerçek Bir Devrim Radikal Olarak Yeni Bir Toplum ve Gerçek Kurtuluş Yolunda Bilim, Strateji ve Önderlik (2016).

Avakian aynı zamanda Kuzey Amerika Sosyalist Cumhuriyeti için Anayasa adlı bir taslağın da yazarıdır ki bu taslak aynı zamanda devrimcilerin sadece sürekli bir şeylerin ‘’antisi’’ olduğunu, mevcut düzenle ilgili söylendiklerini ama yerine koyacakları hiçbir somut alternatif toplum veya plan olmadığı yönündeki küçümseyici elitizme de ağzının payını veren bir taslaktır.

Felaket Bir Şey ya da Güzel Bir Şey

Avakian ayrıca 1990’lardan beri faşizmin ABD versiyonunu-kapitalist-emperyalizm, beyaz üstünlenmeciliği, erkek üstünlenmeciliği, hiper-milliyetçi Amerikan üstünlenmeciliği ve Hristiyan köktendinciliğinin toksik karışımı- konusunda da uyarılarda bulunmuştur. Avakian’ın bu uyarıları Amerika’nın en büyük iki kapitalist-emperyalist partisinden biri olan Cumhuriyetçi Parti’nin Amerikaner-faşistler tarafından ele geçirilmesi ve bir başka kapitalist-emperyalist parti olan Demokratların, Cumhuriyetçi faşistlerin Weimar gibi uzlaşmacılığıyla teyit edilmiştir. Savaş çığırtkanı sarsak soykırımcı Joe Biden turuncu kafalı faşist manyağın arkasında yarışmaktadır. Bu yarış arkaik ABD seçim kurulu sistemi yüzünden bir avuç çekişmeli eyaletin sonucu tayin etmesi ve korkunç canavar Trump’ın Iowa ve New Hampshire ön seçimlerini farkla kazanmasıyla beraber oldukça kötü bir tabloya bürünmüştür: Hitlervari Donald Trump dünyanın en tehlikeli ülkesinin tepesine yeniden geçecek gibi durmaktadır. İkinci faşist hükümet pek çok anlamda ilkine kıyasla çok daha kötü olacaktır ki bunu en son Paul Street Report programımda tartışmıştım.

İşte burada Avakian’ın yıllardır söylediği hakikatin çirkin tarafını görüyoruz. Merkez, sağa eğilimli kutuplaşmayı tutamıyor. Radikal sonuçlar şimdiden çalışmaya başladı. Daha önceki normatif ABD burjuva demokrasisi ve hukukun üstünlüğü büyük ölçüde darbelendi ve son demlerini yaşıyor. İki radikal sonuçtan birini seçmemiz gerekiyor: Radikal korkunçluktaki neofaşizm veya radikal özgürleştirici devrimci sosyalizm. Avakian’ın meseleyi birkaç yıl önce söylediği gibi: ABD toplumundaki kriz ve derin bölünmeler şu ya da bu biçimde sadece radikal yollarla çözülebilir-bu ya radikal olarak gerici, katilce, baskıcı ve yıkıcı olacak ya da radikal olarak özgürleştirici ve devrimci yolla olacak.

Genç Marks ve Engels’in 1848’te ‘’burjuvazinin’’ (kapitalizmin) eleştirilerinde çarpıcı ve şairane bir şekilde yazdıkları gibi ‘’katı olan her şey buharlaşıyor’’. ABD toplumunun ve hakim sınıfının kayda değer bir kısmı daha önce normatif olan ABD’nin hukukun üstünlüğü ve seçimlere dayanan ‘’demokrasisini’’ Marks’ın deyimiyle ‘’tarihin çöplüğüne’’ atmaya hazır. Üzücü bir şekilde Avakian’ın alıntılamayı sevdiği şair WB Yeats’in bir pasajında söylediği gibi ‘’En iyiler bütün inançlardan yoksunken en kötüler tutkulu bir yoğunlukla doludur.’’ Bunun değişmesi gerekiyor.

‘’Yeni Komünizm’’

Bütün çalışmalarının yanı sıra Avakian’ın en çok bilinir yapan, kendisi ve takipçilerinin ‘’komünizmin yeni sentezi’’ olarak adlandırdıkları veya kısaca ‘’yeni komünizmdir’’. Bununla Avakian ve Dev-Komlar beni anladığım kadarıyla (bunun uzun süredir faaliyet yürüten bilgili devrimciler tarafından doğrulanması gerekmektedir) birçok şeyi içerir, bazıları şunlardır:

 • Tarihsel determinizmin, insanın ve tarihsel gelişmenin önceden belirli olduğu, belli bir yol izlediği nosyonunun reddi ve bunun yerine altta yatan maddi güçler ve bilinçli mücadelenin diyalektik ilişkisi.
 • Sübjektif rölativizmin ve postmodern ‘’hakikat olarak anlatının’’ reddi ve bunun yerine objektif hakikate bilimsel yaklaşımla tezlerin kanıtlarla test edilmesi.
 • Marksizmin, ampirik ve tarihsel test edilebilirliği paradigmasına dayanan gelişmeye açık bir bilim olarak anlaşılması, ‘’felsefenin sonu’’ olarak değil.
 • Sağlam çekirdek temelinde bir hayli esneklik-Marksizmin, tarihsel materyalizm/Marksizm ile çalışmayanların bilimsel, estetik ve felsefi hakikatlere ulaşmalarını ‘’kucaklaması ama yerini almaması’’ nosyonu.
 • ‘’Güç haklı kılar’’ nosyonun reddi ve kimlikçilikle, postmodern rölativizmin ‘’güç haklı kıları’’ nasıl beslediğinin anlaşılması.
 • Bilimsel olarak belirlenen hakikatlerin zararlı bir şekilde; partizanca ve sınıf hakikati olarak ele alınmasını reddetme. Devrim için partizanlığı bilime karşı değil bilim için bağlamaya olan kararlılık.
 • Ezilenlerin hakikate erişmekte, ezilen ve sömürülen durumlarından ötürü özel bir konumları olduğu yönündeki dinivari ‘’popülist’’ ve sübjektivist/rölativist inancın reddiyesi.
 • Kapitalist iktisadın, tutarlı bilimsel ve tarihsel materyalist anlayışı. Ekonomik altyapı, siyasi ve ideolojik üstyapı arasındaki diyalektik etkileşime yapılan vurgu.
 • Demokrasi, haklar ve eşitlik gibi burjuva nosyonları ve biçimlerinin tutarlı bir reddiyesi.
 • Devrimin bir intikam veya tersyüz etme (ayaklar baş olacak) şeklinde anlaşılmasının reddi ve bunun yerine ‘’bütün dünyada baskıyı ve sömürüyü bitirmek, insanlığı özgürleştirmek’’.
 • yüzyılın ilk sosyalist devletleri olan Rusya ve Çin’in çok gerçek başarılarından, limitlerinden ve hatalarından öğrenmek ve bunları incelemeye yönelik kararlılık.
 • Sosyalist devrimlerin tikel ülkelerde olabileceği anlayışıyla birleşen bir komünist enternasyonalizm.
 • Komünist hareketin işçi hareketinden keskin bir ekonomizm karşıtlığıyla ayrılması ve devrimin temel taşlarının nerede bulunacağının yeniden oryante edilmesi anlayışı.
 • Şeyleştirilmiş ve fetişize edilen ‘’işçi sınıfının’’ reddi ve devrimi yapmada entelektüellerin gerekli rolünün doğru bir şekilde anlaşılması.
 • Kapitalizm-emperyalizmin içsel çelişkilerinin çok boyutlu anlayışı ile emek ve sermaye çelişkisinin yanı sıra sermayeler arası ve kapitalist devletler arasındaki çelişkilere vurgu yapılması.
 • Sömürünün ve baskının, ‘’güç haklı  kıların’’ ötesinde yeni bir toplum ve yeni bir yaşama biçimini gerçekleştirecek devrimi yapmak için stratejik yaklaşımda pek çok yenilik.

Zarar Verici Tepkiler

Sol/solcu/ilerici/’’sosyalist’’ entelektüellerin (gerçek ve pozcu) bu çalışmalar bütünü ve ‘’yeni komünizme’’ dair tepkileri nedir? Genellikle, kibirli ve düşünmeden verilen anti-komünist, anti-devrimci bir ciddiye almayı reddetme, içi boş suçlamalar, bayağı iftiralar ve elitist hırıltılar. Solun düşünürlerinin çoğu genellikle bir hayli düşerek bazen neo-McCartyci, COINTELPRO tarzı bir mekanda yan yana geliyorlar.

Genellikle bu insanların Avakian’ın yirmiyi aşkın kitabını hatta bir broşürünü veya makalesini bile okumadıkları anlaşılıyor. Bu kendisini entelektüel olarak tanımlayan birisi için çok enteresan bir durum.

Yazılarımda Avakian ve Dev-Kom’a referanslarda bulunmamı, Dev-Kom’ların faşist Trump seçildikten sonra kurdukları (yazı kurulunda olduğum ) Faşizmi Reddet ve Kürtaj Hakları İçin Ayağa Kalk (önde gelen bir Dev-Kom, Sunsara Taylor’ın kurulmasına yardımcı olduğu Hristiyan faşistlerin ABD çapında kadınları köleleştirici ve annelik dayatan saldırılarına karşı kurulan inisiyatif) hareketlerine dahil olmamı eleştiren anti-komünist/anti-devrimci ‘’sol entelektüeller’’ ve ‘’aktivistlerden’’ aldığım mesajlardan bazıları:

‘’Neden Dev-Kom’lar ve Başkan Bob ile ve onların yan grubu Faşizmi Reddet ile ilişkileniyorsun? Avakian 90’lara kadar eşcinsel hakları konusunda çok geriydi, Boston otobüs planına muhalefet etmek gibi çok kötü pozisyonlar aldı, bu planın (beyaz) işçilerin birliğini bozacağını düşünüyordu. Avakian’ın kötü duruşları listesi uzun. DKP tarihsel olarak gericidir. Eğer değiştilerse bu alakalı olmak için değişmek zorunda kaldıklarındandır.’’

‘’DKP solcu Maoist bir külttür.’’

‘’DKP anti-demokratik’’

‘’DKP ve Avakian sınıf mücadelesiyle işçi sınıfını terk etti.’’

‘’DKP’nin Cumhuriyetçileri faşist olarak nitelendirmesi onları kapitalist ve emperyalist Demokrat Parti için bir araç haline getirdi. Avakian’ın 2020’de Biden’a oy verilmesini tavsiye etmesi onları Demokratların bir yüzü olduklarını gösterdi.’’

‘’DKP, Avakian ve birkaç kişinin para kazandığı bir sahtekarlık.’’

‘’DKP, Kürtaj Hakları İçin Ayağa Kalk’ı kürtaj hakları hareketini ele geçirmek ve hepsini kültüne tabi kılmak için kurdu’’

‘’DKP şiddet taraftarı (öne çıkan Hristiyan bir solcunun gönderdiği yasal bir dokümandaki suçlama)’’

‘’DKP öfkeli şiddet ihtiyacından kaytarıyor’’

‘’DKP’nin savunduğu ‘’bilimsel komünizm’’ saçmalık.’’

‘’DKP, radikal önderlik yapamaz çünkü liderleri yaşlı, beyaz bir erkek. Irk, cinsiyet ve jenerasyon sınırlarını aşıp bize devrimden bahsedemez!’’

‘’Avakian polisin lağvedilmesini savunmadığı için o bir gerici.’’

‘’Avakian, akademinin diskurunu ve alıntılama biçimini takip etmediği için sosyalist hareketin ihtiyacı olan profesyonel entelektüeller tarafından okunmuyor.’’

Yazımın ikinci ve üçüncü bölümlerinde bu ‘’eleştirilerin’’ ve hırıltıların her birine gireceğim. Bu sırada sizden ricam Avakian’ın (hepsi toplam 35 dakika) aşağıdaki ses kayıtlarını dinlemenizdir.


 

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.