Yeni Komünizm

İnsanların Yerlerinden Edilmesi, Savaşlar, Yoksulluk ve Kadın Düşmanlığına Boğulmuş Bir Dünya… ARTIK YETER!

Editörün Notu:Aşağıdaki açıklama İran Komünist Partisi MLM’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kamuoyu ile paylaştığı açıklamasıdır.

Çevirisini aktardığımız açıklamanın kaynağı için bkz: https://revcom.us/a/638/statement-cpimlm-on-march-8-international-womens-day-en.html


“Eğer toplumda, nefes alabilme ve insan gibi yaşayabilme temel ihtiyaçlarının yalnızca komünist devrimle sağlanabileceği tek bir gruptan bahsedeceksiniz, bu grup kadın kitleleridir.” (Yeni Komünizm, Bob Avakian)

İran İslam Cumhuriyeti’nin tesettür dayatan kadın düşmanı yasalarına karşı kadınlar kırk yıldır direniş gösteriyor. Bu direniş o dönemden bu yana yobaz güçlere, devlete ve dini faşist/teokratik İran rejimine en büyük engel oldu. Bununla birlikte kadınların mücadelesi bu direnişin ötesine geçti ve ‘’2019 Kasım Ayaklanması’’ da dahil olmak üzere rejim karşıtı halk ayaklanmalarının tümünde önemli roller oynadı.

Bu rejim kadınların ezilmesini kendi varoluşu için bir ihtiyaç olarak görmektedir. Zorunlu tesettür yasasına karşı direnen kadınların ağır hapis cezalarına çarptırılmaları, işkence çemberlerine alınmaları ve en basit haklarını istediklerinde ve özgürlük ve eşitlik talep ettiklerinde bastırılmaları bunun göze çarpan örnekleridir. Buna ek olarak, İslam Cumhuriyeti’nin muazzam propaganda ve ajitasyon makinesi insanlara şeriata dayanan kadının geleneksel rolü, erkeklerin çok eşliliği, odalık (kapatma eş) konseptini ve kadınların toplum içerisinde aşağılanmasını topluma nakşediyor. Bunun bariz örneklerinden biri de ‘’Lider’’ (Humeyni) in devamlı olarak teşvik ettiği kadın düşmanlığı ve anneliğe, tesettüre ve iffetli olmaya yönelik övgüleridir.

Kadınların ezilmesi meselesi ne bir kimlik problemidir, ne de buna karşı verilen mücadele yalnızca kadınların sorumluluğundadır. Bu yüzden, yoksulluğa ve ezilmişliğe karşı mücadele eden isyancı gençliği, işçi hareketlerinin militanlarını, çevrecileri, öğrencileri ve tüm toplumu Dünya’nın her yerindeki ve İran’da ki kadınların baskılanmasını kınamaya ve kadınlara, erkek üstünlüğünün kökünü kazıyacakları bu mücadelede destek olmaya çağırıyoruz. Ve kadın savaşçılara kadınların ezilmesine karşı verdikleri savaşın hatlarını genişletip bu savaşı bir bütün olarak kapitalizme ve insanlığın kurtuluşuna doğru genişletmeleri için çağrıda bulunuyoruz.

Kadınların binlerce yıldır ezilmelerinin karmaşık gerçekliğini anlayabilmek, bunun diğer tüm gereksiz acılarla olan ilişkisini kavrayabilmek ve kapitalist sistemin derinlerine inerek bu problemlerin kaynaklarını ve köklerini görebilmek ve böylece tüm baskıcı ilişkileri değiştirebilmek ve bu değişikliğin önündeki yolu açabilmek için ihtiyacımız olan şey bilimdir, ve bu bilim komünizm bilimidir.

Komünizm bilimi bizlere göstermektedir ki, kadınların baskılanması sınıflı toplum derin bağlara sahip toplumsal bir çelişkidir. Bu çelişkinin kökenleri özel mülkiyetin çıkışından, köleci toplumlardaki sınıfsal ayrışmalara ve kapitalist-emperyalist sisteme kadar takip edilebilmektedir. Bilim bize göstermektedir ki kadınların baskılanması kapitalist sistemin üretim modelinin, sömürüsünün ve sınıflara bölünmenin olduğu kadar bu sistemin politik ve ideolojik üstyapısının korunmasının ve sürdürülmesinin de önemli bir temelini oluşturmaktadır. Bu bilim, bizlere dünyanın ezenler ve ezilenler olarak ikiye bölündüğünü ve bu çelişkiden çıkışın bu sistem içerisinde mümkün olmadığını göstermektedir. Bu sistemden çıkış için ihtiyacımız olan şey bir devrimdir, Marx’ın tasvir ettiği 4 Bütünlerin lağvedilmesi doğrultusunda bir devrim ile. Bunlar; tüm sınıfsal ayrımların, bu sınıfsal ayrımları yaratan tüm üretim ilişkilerinin, bu üretim ilişkilerine bağlı olarak oluşan tüm baskıcı toplumsal ilişkilerin ve son olarak bu ayrıştırmaları, baskıları ve sömürüyü yaratan, besleyen ve koruyan bütün eski fikirlerin, değerlerin ve kültürün lağvedilmesidir.

Dünyaya ve sefil koşullar içerisinde yaşayan milyarlarca insana bakın! Birleşik Devletler’de iktidara gelen ve konsolide olmaya başlayan faşist rejime bir bakın, onun şefinin Kongreye geç kürtajın yasaklanması için yaptığı çağrıya bakın. Ortadoğu’nun iki miadı dolmuş gerici gücün (Emperyalizm ve İslamcı Köktendincilik) arasına sıkışarak nasıl yandığına bakın. Afganistan’da yıllardır süren emperyalist işgalin yarattıklarına bir bakın ve ABD’nin işbirlikçileri ile birlikte “Afgan kadınlarını Taliban’dan özgürleştirme” bahanesiyle on sekiz yıl önce işgal ettiği Afganistan’dan şimdi ‘’barış ve stabillik’’ için aynı Taliban ile yaptığı ‘’anlaşmaya’’ bakın! Emperyalist-kapitalist sistemin dünyaya insanlığa yaptığı bütün bu rezilliklere bakın. Bu sistem yalnızca inanılmaz bir çoğunluğu yoksulluğa, açlığa mahkum etmekle, işsizlik, savaşlar yaratmakla, insanları yerlerinden etmekle, göçmen krizleriyle, faşizm ve ırkçılığı ve aynı şekilde köktendinciliği yaratıp körüklemekle kalmadı, artık bu sistem, insan türünün devamlılığını ve dünya üzerindeki hayatın devamlılığını kendi yarattığı ekolojik tahribat ile de tehdit ediyor.

Kadınların ezilmesine dur diyebilmemiz için -bu ister gerici İslamcılar tarafından ister Hristiyan faşistler tarafından, isterse de liberal, neo-liberal burjuva demokrasileri tarafından dayatılsın- ihtiyacımız olan şey komünizm bilimidir ve bu bilimin en ileri sentezi Bob Avakian tarafından öne çıkarılmıştır. Kadınların ve tüm dünyanın kurtuluşu için tek çözüm tüm sistemin komünist bir devrim ile yerle bir edilmesidir. Daha azı değildir! Ve bu devrim Yeni Komünizm bilimine dayanmalıdır, şu ya da bu “anlatıya” ya da onun gibi herhangi başka illüzyonlara değil. Bu çok zor bir hedef olmakla beraber, zafer önceden belirli değildir. Ancak objektif realitede bunun materyalist bir zemini vardır, ve bu da bunu mümkün kıldığı kadar gerekli de kılmaktadır.

8 Mart’ın öncesinde İran Komünist Partisi (Marksist-Leninist-Maoist) olarak ilan ediyoruz ki, bu bin yıllık ataerkil düzene son vermeye ve bunun yerine kitleler ve kadınların güçlü potansiyeli ile birlikte bütün sömürü ve baskı ilişkilerinden azat edilmiş radikal derecede farklı komünist bir devrim ile Yeni Sosyalist İran Cumhuriyetini kurmaya kararlıyız ve karşımıza çıkan bütün yanlış yollara ve başka alternatiflere karşı mücadele edeceğiz.

Ve aynı şekilde, etrafındaki dinamizmi ile birlikte önderlik edeceğimiz komünist devrimi yaparak kadınların baskılanmasını, kadın düşmanı şeriat yasalarını, zorunlu tesettürü, yoksulluğu, işsizliği, faşist polis baskısını, teokratik rejimi, ekolojik tahribatı, İslam Cumhuriyeti tarafından bölgede körüklenen savaşlara ve ulusal baskıya karşı mücadele etme konusunda kararlıyız.

Kadınlar bütün bu baskı ilişkilerinin, ayrımcılığın ve şiddettin birer özneleri olarak bu devrimi sadece yapmaya muktedir değillerdir, aynı zamanda ön safhalarda bulunmak zorundadırlar. Ve kadınlar, insanlığın kurtuluşunun öncüleri olmak zorundadır. Bu yüzden bütün ilerici ve devrimci kadın ve erkekleri partimize katılıp radikal derecede farklı bir dünya için bu dünyayı saran dehşete karşı savaşmaya çağırıyoruz.

Yeni Sosyalist İran Cumhuriyeti’nin Anayasa Taslağı Halkın Temel Hakları’nın Yeni İran Sosyalist Cumhuriyetinde garanti altına alınacağını deklare eder:

İnançlarına, dinlerine, milliyetlerine, cinsiyetlerine, cinsel yönelimlerine bakılmaksızın bütün vatandaşlar tam eşit haklara sahiptir. Bütün kültürel ve politik çeperler, eğitim hakkı, çalışma hakkı, sağlık hizmetleri, ve barınma tam eşitlik. Politik hayatın, ekonominin, sosyal hayatın ve aile hayatının tüm bölümlerinde koşulsuz kadın ve erkek eşitliği. Hayat kadınlığı ve pornografi yasaklanacaktır. Kürtaj hakkından ücretsiz bir şekilde yararlanılabilecek, LGBT bireyler evlenme, boşanma ve aşk hayatları konusunda özgür olacaklardır. Başlık parası, çeyiz gibi gerici konseptler yasaklanacak ve kadınlar hayatlarını sürdürebilmek için sosyal olarak güvence altına alınacaklardır. (Anayasanın 54. Sayfası, Farsçadan alıntı)

Bütün bunları en temel insan hakları yapabilmek ve bunun da ötesine geçebilecek, eşitsizliklerin üretilmediği bir dünya kurabilmek, eşitliği sağlayacak ve koruyacak yasalar yapabilmek için çok sayıda kadın ve erkeğe ihtiyacımız var. Şu andan başlayarak partimize katılın ve insanlığın özgürleşmesinin öncüleri olun! Kadınların baskı altına alınmaları bu büyük savaşın belirleyici cephelerinden birisidir ve de

…en temel ifadesiyle, devrimin kritik bir parçası olarak nihai amacı baskının ve sömürünün olmadığı komünist bir dünya yaratmaktır. ( Bob Avakian, Yeni Komünizm, sayfa 225)

İran Komünist Partisi (MLM) – Mart 2020

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.